เรื่องเด่น - News Highlights

 • บทความ เรื่อง ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาสองภาษาให้กับเด็กปฐมวัย โรงเรียนสหวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาสองภาษาให้กับเด็กปฐมวัยโรงเรียนสหวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรีParent’s Opinions on Bilingual Education Provision for Young Childrenat Sahavith Bilingual Kindergarten, Suphan Buri Province                                อรนุช  ชิ้นปิ่นเกลียว1ชลาธิป  สมาหิโต21นิสิตปริญญาโท สาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาสองภาษาให้กับเด็กปฐมวัยโรงเรียนสหวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองของเด็กที่กำล ...
  Posted Jul 9, 2018, 12:48 AM by Oranuch Chinpinkliew
 • กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครเรียน ตั้งแต่วันที่  15  ธันวาคม  2559 เป็นต้นไป   ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.   สามารถดูรายละเอียดระเบียบการสมัครเรียนและ Download ใบสมัครได้ที่หน้าการสมัครเรียน
  Posted Nov 22, 2016, 7:44 PM by Surut Paomeepun
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบจ.สหวิทย์เอ็ดดูเคชั่น ประจำปี 2559 "ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองผู้ถือหุ้นกู้บริษัทสหวิทย์เอ็ดดูเคชั่นทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับคณะผู้ถือหุ้นบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบจ.สหวิทย์เอ็ดดูเคชั่น ประจำปี 2559 ในวันนี้ พบกันใหม่อีกครั้งปีหน้านะคะ พร้อมงานเปิดอาคารเรียนมัธยมแห่งใหม่ของเรา" 
  Posted Jul 28, 2016, 2:00 AM by Oranuch Chinpinkliew
 • จองที่เรียนระดับเตรียมอนุบาล และ อนุบาล 1 ปีการศึกษา 2558                        ข่าวด่วนค่ะ...อนุบาลสองภาษาสหวิทย์กำลังจะเปิดให้จองที่เรียนแล้วค่ะ รอบแรก 1-14 ธ.ค. 57 สำหรับนักเรียนที่มีพี่น้องกำลังเรียนอยู่สหวิทย์หรือสหวิทย์บริหารธุรกิจ ส่วน รอบที่ 2 สำหรับบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 57 เป็นต้นไปค่ะ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครเมื่อเต็มจำนวนค่ะ...
  Posted Nov 16, 2014, 11:04 PM by Somchai Changto
 • ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านอนุบาลปี 57 "KG Open House'14" โรงเรียนสหวิทย์ มีความยินดีใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมงาน “เปิดบ้านอนุบาลสองภาษา โรงเรียนสหวิทย์ ปี 57” ในวันเสาร์ที่  27  กันยายน  2557 เวลา 8.00-12.00 น. เพื่อร่วมชื่นชมผลงานที่นักเรียนภาคภูมิใจในภาคเรียนที่ผ่านมา รวมถึง Project Approach ประจำห้อง กำลังใจจากผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้าง Self-Esteem  หรือความภาคภูใจในตนเอง สร้างความเชื่อมั่น และแรงจูงใจไฝ่สัมฤทธิ์ให้กับนักเรียน  นอกจากนี้ในงานยังประกอบด้วยการแสดงจากระดับชั้นต่างๆ รวมถึงฐานกิจกรรมพัฒนา EQ และกิจกรรมในรูปแบบสองภาษามากมาย
  Posted Sep 22, 2014, 8:41 PM by Oranuch Chinpinkliew
 • ค่ายวิทย์-คณิตสามมิติร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งสิงคโปร์ สหวิทย์ ร่วมกับ ไอจีเนียส และศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งสิงคโปร์ (Science Centre Singapore) จัดค่ายวิทย์-คณิตสามมิติ ให้กับนักเรียนระดับชั้นป.4-6 และม.1-3 ช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคมนี้ หลักสูตรตรงจากสิงคโปร์ ทดลองจริง ออกแบบสามมิติจริงๆ มาตรฐานสิงคโปร์ พร้อมรับเกียรติบัตรจากศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งสิงคโปร์
  Posted Sep 22, 2014, 2:36 AM by Sethapon Kraikunasai
 • High Speed Inkjet Printer         ภาพการติดตั้งเครื่อง RISO COM COLOR ตัวล่าสุด เป็น High Speed Inkjet Printer ที่โรงเรียนจัดซื้อ เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการสอนในหลักสูตร iGenius และข่าวดีสำหรับเด็กๆ ทุกคน ที่จะได้พบกับ ตำราเรียนหนูทำได้ English Workbook และตำราเรียนอื่นๆ ที่จัดจะจัดทำเป็นฉบับสีสันสดใส ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป        
  Posted Jul 4, 2014, 2:30 AM by Somchai Changto
Showing posts 1 - 7 of 30. View more »


ประกาศล่าสุด - Recent Announcements

Showing posts 1 - 6 of 20. View more »