เรื่องแจ้งครู (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

link 1


link download สื่อการสอน cai (ใช้ภายในโรงเรียน)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์

คอมพิวเตอร์

ปรวัติศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

ศิลปะ

สังคมศึกษา

สุขศึกษา

..........................................

link Dltv (ใช้งานภายในโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร)

link Dltv (เว็บไซต์)

.........................................................................................................................
Dlit
http://www.dlit.ac.th/index2.php


Comments