Política de Qualitat

L’Escola Pia, obra de Josep Calassanç, creador de la primera escola popular cristiana, el 1596, s’establí a Catalunya a partir de 1638, i ha treballat incansablement en la tasca d’educar infants i joves de tots els estaments en ciutats, viles i pobles, identificada amb l’esperit del nostre país.

l'Escola Pia de Sabadell, com a part del Secretariat de les Institucions Educatives de l’Escola Pia de Catalunya, es compromet a participar activament en el desenvolupament i millora contínua de la qualitat del nostre centre, tenint en compte les necessitats i expectatives de la nostra comunitat educativa i els requeriments de la normativa vigent.

l'Escola Pia de Sabadell estableix les següents: MISSIÓ, VALORS, VISIÓ

Missió

L'Escola Pia de Catalunya és una institució al servei de la societat, inspirada en l'esperit de l'evangeli, oberta a tothom i arrelada al país. Eduquem infants i joves per ajudar-los a créixer com a persones lliures i autònomes que, de manera crítica, puguin viure en comunitat i se sentin compromesos en la construcció d'un món més just, sostenible i en pau.

Valors

Volem una escola que sigui:

    • OBERTA: Oferim un servei d’interès públic, que respon al repte que tota persona té a l’educació.
    • ACOLLIDORA: Promovem una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible.
    • INNOVADORA: Adoptem mètodes didàctics pràctics i motivadors.
    • PARTICIPATIVA: Promovem la corresponsabilitat i la implicació de les persones en la presa de decisions.
    • ARRELADA: Promovem el sentit de pertinença, el coneixement i l’estimació de la pròpia cultura.
    • TRANSFORMADORA: No ens limitem a reproduir models socials i culturals, sinó que generem el progrés de les persones i de la societat.

Visió

La nostra VISIÓ es basa en:

    • Implementar a totes les etapes el “Projecte per a la Interdisciplinarietat a l’aula” aprovat en la VII Assemblea.
    • Enfortir la participació de l'alumnat en cada institució educativa i en el Secretariat.
    • Desplegar el Projecte compartit en tot l'àmbit de les Institucions Educatives dels centres docents.

La Política de l'Escola Pia de Sabadell es revisa cada quadrienni per adaptar-la al manament de l'Assemblea de les Institucions Educatives i als canvis que es poden produir.

L'Escola Pia de Sabadell en el marc del seu compromís amb els seus clients: pares, alumnes, ciutat vers la qualitat, basada en el compliment del requisits de la norma UNE-EN-ISO 9001, redacta aquesta Política de Qualitat que inclou els següents punts:

    • Complir tots els requisits dels clients (pares, alumnes, ciutat...); oferir les solucions mes adequades que satisfacin les seves expectatives.
    • Complir tots els requisits legals i reglamentaris aplicables a l'escola.
    • Oferir als nostres clients transparència, serietat, eficàcia i responsabilitat en la gestió de l'escola.
    • Fomentar una cultura dins l'escola basada en la participació i en la confiança, dins i fora dels límits de l'escola, amb la col·laboració estreta i compromesa de tots els nivells de l'organització.
    • Formació continuada a tots els nivells de l'organització per garantir que la qualificació del personal és idònia per oferir el millor servei que satisfaci els requisits dels clients i que faci possible assolir els objectius marcats.
    • Implementar el projecte interdisciplinarietat (SUMMEM) a l'aula durant el quadrienni actual.
    • Millorar la competència lingüística de l'alumnat en l'ús de llengües estrangeres.
    • Consolidar el treball realitzat amb els alumnes, dins de l'aula en l'educació emocional, social i interior en totes les etapes educatives.