L’Escola Pia, obra de Josep Calassanç, creador de la primera escola popular cristiana, el 1596, s’establí a Catalunya a partir de 1638, i ha treballat incansablement en la tasca d’educar infants i joves de tots els estaments en ciutats, viles i pobles, identificada amb l’esperit del nostre país.

l'Escola Pia de Sabadell, com a part del Secretariat de les Institucions Educatives de l’Escola Pia de Catalunya, es compromet a participar activament en el desenvolupament i millora contínua de la qualitat del nostre centre, tenint en compte les necessitats i expectatives de la nostra comunitat educativa i els requeriments de la normativa vigent.

l'Escola Pia de Sabadell estableix les següents: MISSIÓ, VALORS, VISIÓ

Missió

L'Escola Pia de Catalunya és una institució al servei de la societat, inspirada en l'esperit de l'evangeli, oberta a tothom i arrelada al país. Eduquem infants i joves per ajudar-los a créixer com a persones lliures i autònomes que, de manera crítica, puguin viure en comunitat i se sentin compromesos en la construcció d'un món més just, sostenible i en pau.

Valors

Volem una escola que sigui:

OBERTA: Oferim un servei d’interès públic, que respon al repte que tota persona té a l’educació.

ACOLLIDORA: Promovem una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible.

INNOVADORA: Adoptem mètodes didàctics pràctics i motivadors.

PARTICIPATIVA: Promovem la corresponsabilitat i la implicació de les persones en la presa de decisions.

ARRELADA: Promovem el sentit de pertinença, el coneixement i l’estimació de la pròpia cultura.

TRANSFORMADORA: No ens limitem a reproduir models socials i culturals, sinó que generem el progrés de les persones i de la societat.

Visió

La nostra VISIÓ es basa en:
  • Implementar a totes les etapes el “Projecte per a la Interdisciplinarietat a l’aula” aprovat en la VII Assemblea.
  • Enfortir la participació de l'alumnat en cada institució educativa i en el Secretariat.
  • Desplegar el Projecte compartit en tot l'àmbit de les Institucions Educatives dels centres docents.I desenvolupar totes aquelles estratègies necessàries per assolir les polítiques pròpies de la nostra escola pel quadrienni 2015/19.
  • Potenciar una relació familiar, afavorint que el tracte entre les persones sigui proper, accessible i respectuós, com a fonament de la convivència.
La Política de l'Escola Pia de Sabadell es revisa cada quadrienni per adaptar-la al manament de l'Assemblea de les Institucions Educatives i als canvis que es poden produir.

L'Escola Pia de Sabadell en el marc del seu compromís amb els seus clients: pares, alumnes,  ciutat vers la qualitat, basada en el compliment del requisits de la norma UNE-EN-ISO 9001:2008,  redacta aquesta Política de Qualitat que inclou els següents punts:

  • Complir tots els requisits dels clients (pares, alumnes, ciutat...); oferir les solucions mes adequades que satisfacin les seves expectatives.
  • Complir tots els requisits legals i reglamentaris aplicables a l'escola.
  • Oferir als nostres clients transparència, serietat, eficàcia i responsabilitat en la gestió de l'escola.
  • Fomentar una cultura dins l'escola basada en la participació i en la confiança, dins i fora dels límits de l'escola, amb la col·laboració estreta i compromesa de tots els nivells de l'organització.
  • Formació continuada a tots els nivells de l'organització per garantir que la qualificació del personal és idònia per oferir el millor servei que satisfaci els requisits dels clients i que faci possible assolir els objectius marcats.
  • Millora continua en la qualitat de totes les activitats que desenvolupem.