กลุ่มบริหารนโยบายและแผน ยินดีต้อนรับ


  • กิจกรรม เนื้อหาภายในกิจกรรมนั้น
    ส่ง 27 มิ.ย. 2560 02:14 โดย peerada boonknog
  • ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560             ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงาน                                ประจำปีการศึกษา 2560ผู้ร่วมกิจกรรมคือ     คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดโดย                  กลุ่มบริหารนโยบายและแผนรายละเอียดอ ...
    ส่ง 2 ก.ค. 2561 00:59 โดย วรรณนิภา พงษ์ช้างอยู่
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


  พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ  เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน มุ่งสู่คุณภาพระดับสากล

3. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต
1. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง มาตรฐานสากล

3. นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรม  จริยธรรม   ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด

4. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ

5. ผู้เรียนและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งความพอเพียง 


ċ
bg.psd
(624k)
peerada boonknog,
27 มิ.ย. 2560 01:43
ċ
logo.psd
(346k)
peerada boonknog,
27 มิ.ย. 2560 01:43