ดาวน์โหลดเอกสาร


   
 เอกสารสำหรับคุณครู

   
     
     ใบลา  https://drive.google.com/a/sa.ac.th/file/d/0B9emctI8dVecaDNNZVNUcW80cEU/view?usp=sharing  
     แบบชำระค่าลงทะเบียน    
     เอกสารประกอบการเบิกเงิน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)    
    - แบบขออนุญาตไปราชการ  https://drive.google.com/file/d/1FZRQOzLci9-B4VGD1jozYiwnPnJYPHV9/view?usp=sharing  
    - บันทึกข้อความขออนุญาติใช้รถส่วนตัว  https://drive.google.com/file/d/1hSVmZuCeKg3ExzmuD-wbEcyRX5yXfbeY/view?usp=sharing  
    - บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  https://drive.google.com/file/d/1teFdh7Dc9bFCbdVYF_94IbxDKGv64iZr/view?usp=sharing  
    - รายงานเงินทางไปราชการ-แบบ-8708  https://drive.google.com/file/d/1FfNoMrElYPGUCOH1M9HfJ68Y0hXGBNCb/view?usp=sharing  
     การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ.0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561     
    - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   https://drive.google.com/open?id=14-cJ2ZAKI7Op7rNS7SvF7CWxjDMvSfbg  
    - คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   https://drive.google.com/open?id=1NBlNLbijiVpdA9OmBnoCqjILFUykmqdZ  
    - ข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แก้ไขได้)   https://drive.google.com/open?id=1udlQkux1nyH_5KfzLaePfe49Ezk7q4YO  
   แบบสรุปผลแผนการดำเนินงาน  งาน/โครงงาน ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนสตรีอ่างทอง ปีการศึกษา 2561 https://drive.google.com/open?id=1ZgFIKO-M23cg-SLwFQ-kK94Z01_NCIGh 
   แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน งาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 https://drive.google.com/open?id=1VcrgcceJPv1HVRC2-urXYnKxVXMUWr1M 
   - หน้าปกสรุปรายงานประจำปีงบประมาณ 2562
 https://drive.google.com/open?id=1_5ySP0s-scwEExm3EtB2Q-9DRLRMl0C6 
     

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  6 พ.ย. 2561 23:11 ครูปิยาภรณ์ แสงนาค
Comments