ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ.0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 
       - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [Download
             - คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [Download
             - ข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แก้ไขได้) [Download]
                    ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 324ล. และเปลี่ยนรางน้ำฝน ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) "คลิก"
ประกาศ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ (e-bidding) จำนวน 51 ชุด "คลิก"


                  โรงเรียนสตรีอ่างทอง
เป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากล


                                                                                      1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล
                                                                                      2. พัฒนาครูให้เป็น Global Teacher
                                                                                      3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
                                                                                      4. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา

                                                                                      1. นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
                                                                                      2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                                                                                          ตามที่โรงเรียนกำหนด

                                                                                      3. ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
                                                                                      4. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
                                                                                      5. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับ
                                                                                          ประเทศและระหว่างประเทศหน้าเว็บย่อย (1): 1.