โรงเรียนสตรีอ่างทองเป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากล


                                                                                      1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล
                                                                                      2. พัฒนาครูให้เป็น Global Teacher
                                                                                      3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
                                                                                      4. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา

                                                                                      1. นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
                                                                                      2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                                                                                          ตามที่โรงเรียนกำหนด

                                                                                      3. ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
                                                                                      4. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
                                                                                      5. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับ
                                                                                          ประเทศและระหว่างประเทศข่าวประชาสัมพันธ์

                        - ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 324ล. และเปลี่ยนรางน้ำฝน ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) "คลิก"
                        - ประกาศ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ (e-bidding) จำนวน 51 ชุด "คลิก"
หน้าเว็บย่อย (1): 1.
ċ
bg.psd
(624k)
พี่โน๊ต ฝ่ายบริหารงบประมาณ,
27 มิ.ย. 2560 01:45
ċ
logo.psd
(346k)
พี่โน๊ต ฝ่ายบริหารงบประมาณ,
27 มิ.ย. 2560 01:45
Ċ
พี่โน๊ต ฝ่ายบริหารงบประมาณ,
27 มิ.ย. 2560 01:45