Download

1.ขออนุญาตไปราชการ
2.แบบขออนุญาตให้เวลากับนักเรียน
3.เบิกค่าอาหารกลางวันนักเรียนใช้ตัวนี้-ตัวใหม่
4.ข้อมูลจัดตารางสอนเทอม2_2560
5.ตารางสอนครู 2/2560
6.ตารางเรียน 2/2560
7.ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม-ศิลปหัตถกรรม
8.แผนการจัดครูเข้าสอนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561
9.ดาวโหลดเอกสารประกอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551(ฉบับปรับปรุง2560)
10.โครงสร้างหลักสูตร
11.เปลี่ยนตัวนักเรียน
12. แบบประเมินและติดตามการนิเทศการสอน [word][ pdf ]
13. แบบขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ [word][ pdf ]
14. แบบ-PLC [word]
15. แบบ-PLC-03-ขอเชิญบุคลากรเป็นครูพี่เลี้ยง-Mentor [word]
16. แบบ-PLC-04-ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ-Expert-ของกลุ่ม-PLC [word]

ต2ก 2560

โพสต์23 ก.ค. 2558 22:07โดยanuphon charoenphol   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2560 21:53 ]

1-1 of 1