กลุ่มบริหารวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

         "พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ 
เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล   
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"1.พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
2.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่คุณภาพระดับสากล
3.ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา
4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช่ในการดำเนินชีวิต1.โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3.นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
   และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามที่โรงเรียนกำหนด 
4.โรงเรียนมีเคลือข่ายพัฒนาในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ
5.ผู้เรียนและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งความพอเพียง


ċ
bg.psd
(624k)
anuphon charoenphol,
27 มิ.ย. 2560 01:43
ċ
logo.psd
(346k)
anuphon charoenphol,
27 มิ.ย. 2560 01:43
Comments