ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 57 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลต่างๆ สำหรับครู ผู้ปกครอง นักเรียน กิจกรรมชุมนุม

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ช่อง youtube โรงเรียน


ข่าวจัดซื็อ/จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสาร ภาพกิจกรรม facebook&photos.goo


ข่าวกิจกรรมภายใน/ภายนอกรั้วระเหววิทย์

 • การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่วงสถานการณ์โควิด -19 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยมีการตรวจคัดกรอง และได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายในอำเภอหนองบัวระเหว ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนในการทำให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จได้เป็นอย่างดี  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก
  ส่ง 30 มิ.ย. 2563 20:58 โดย ทีมข่าว rwschool.ac.th teamtumweb
 • กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในช่วง สถานการณ์ covid-19 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เป็นวันรับมอบต้ววันแรกของโรงเรียนหนองบัวระเหววิยาคาร ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง นักเรียน เป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน  คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่
  ส่ง 13 มิ.ย. 2563 00:52 โดย ราชศักดิ์ จัตุรัสตระกูล
 • ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้ คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
  ส่ง 8 ก.พ. 2563 23:41 โดย ราชศักดิ์ จัตุรัสตระกูล
 • กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ประจำปีการศึกษา2562 เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2563 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารได้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา โรงเรียนพยายามปรับให้กิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยในทุกๆวันพฤหัสบดีนักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัด ขึ้นภายในโรงเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้กฏระเบียบต่างๆ ฝึกการเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน ฝึกทักษะในการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรมเพื่มเติม
  ส่ง 20 ม.ค. 2563 23:28 โดย ทิพาพร ศรีวรรณ์
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 66 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสารประจำวันทางการศึกษา

 

รายงานไปราชการ

ชื่อ-สกุลรายการไปราชการจากวันที่ถึงวันที่สถานที่ไป
นายศรัญยุ ดียางหวาย นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ 15 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 โรงเรียนเมืองพญาแล 
นางพวงพยอม สุดประเสริฐ นำนักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 15 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 
นางสาวสุภาวดี สันเทพ อบรมการพัฒนาตนเอง คู่ปอง  15 กันยายน 2560 17 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
แสดง 3 รายการจากหน้า การไปราชการ จัดเรียงตาม เวลาที่แก้ไข ดูเพิ่มเติม »


 

 

Mr. Wanis Pianok,

School Director


แผนที่โรงเรียน