โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม


โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม เปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๓๖ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยเป็นสาขาของโรงเรียนสตึก   มีนายอำนาจ   ศรีศิลา   อาจารย์ 2  ระดับ  6 โรงเรียนสตึกเป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขา   มีอาคารชั่วคราว  1  หลัง    ตั้งอยู่เลขที่  119  หมู่  16  บ้านร่อนทองเหนือ   ตำบลร่อนทอง    อำเภอสตึก   จังหวัดบุรีรัมย์  มีเนื้อที่ทั้งหมด 48  ไร่  2  งาน 54 ตารางวา  บนพื้นที่ป่าช้าสาธารณะบ้านร่อนทอง  ตำบลร่อนทอง    อำเภอสตึก   จังหวัดบุรีรัมย์ 

ปีการศึกษา 2536 เปิดสอนปีแรก  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ เป็นสาขาของโรงเรียนสตึก  มีนายอำนาจ  ศรีศิลา  อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนสตึก เป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขา มีอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง

ปีการศึกษา 2537 ยังเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสตึก  มีอาคารเรียนชั่วคราว 2 หลัง 

ปีการศึกษา 2538 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ   โดยมีชื่อว่าร่อนทองพิทยาคม   
มีนายอำนาจ  ศรีศิลา  เป็นครูใหญ่  มีอาคารเรียน 1 ล  ( ปรับปรุง 29 ) 1 หลัง

ปีการศึกษา 2540 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดทำการสอน ในระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย 

ปีการศึกษา 2542 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา  ให้อาคารเรียน  แบบ 424 (พิเศษ)

ปีการศึกษา 2546 นายอดุลย์   ก้อนคำใหญ่ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม

ปีการศึกษา 2550 นายพิสุทธิ์  ชื่นศรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม

ปีการศึกษา 2558 นายสมคิด สิทธิสาร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม

ปีการศึกษา 2559 นางสุเนตร ขวัญดำ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม