ขอแก้ไขแบบฟอร์ม แบบเสนองานประจำปีการศึกษา 2559

Post date: Mar 31, 2016 4:21:01 AM

เนื่องด้วยงานประจำของโรงเรียนไม่จำเป็นที่ต้องมีหลักการและเหตุผล จึงแจ้งให้ครูผู้รับผิดชอบงานประจำ ตัดหลักการและเหตุผลออก แล้วเลื่อนวัตถุประสงค์มาเป็นข้อที่ 1 หรือสามารถโหลดแบบฟอร์มใหม่ได้ที่

https://sites.google.com/a/rst.ac.th/prakan/download/Form_%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%9959.xls?attredirects=0&d=1