แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560


ลุ่มสาระ/กลุ่มงานจำนวนกิจกรรมโครงการทั้งหมด ดำเนินการแล้ว ส่งรายงานแล้ว หมายเหตุ
 กลุ่มบริหารวิชาการ 1932 
 กลุ่มบริหารงบประมาณ 4 - - 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 28 11 9 
 กลุ่มบริหารทั่วไป
2727 21 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 1353 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 116 6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 1111 11 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 11 3 3 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 8 - 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 11 44 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 101 1 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 2 - - 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน8 2 2