กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรรม

1.นายทศพล ดีกระจ่าง >>>>ประเมิน

2.นายศุพกฤษณ์ สืบวงษ์ >>>>ประเมิน

3.นางประภาพรรณ ชูชาติ >>>>ประเมิน

4.นางสาวสายผล พุทธรักษา >>>>ประเมิน

5.นางสาววันธินี บัวหอม >>>>ประเมิน

6.นายวันชัย แซ่ปัก >>>>ประเมิน

7.นางสาวเย็นฤดี เรียนสี >>>>ประเมิน

8.นางสาวสุจิตราภา บุญแก้ว >>>>ประเมิน

9.นายจารุกิตติ์ สิทธิยานนท์ >>>>ประเมิน

10.นางสาวรัตนานุช จวบแจ้ง >>>>ประเมิน

11.นางสาววิระสาฐ์ ศรีปัดถา >>>>ประเมิน

12.นายทนาศิลป์ ทิพย์แสง >>>>ประเมิน

13.นางสาวกษมา มาลาแวจันทร์ >>>>ประเมิน

14.นายเมธี ตั้งสิริพัฒนา >>>>ประเมิน

15.นางสาวยุคลธร แสงชัยศรียากุล >>>>ประเมิน

16.นายบุรินทรวรวิทย์ พ่วนอุ๋ย >>>>ประเมิน

17.นายศิวกร โรจน์ขจรนภาลัย >>>>ประเมิน

18.นายสมชาย ยิ่งเจริญ >>>>ประเมิน

19.นางสาวภิญญามาศ แสงแก้ว >>>>ประเมิน

จำนวนนักเรียนที่ทำการประเมิน