กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1.นายกมล ชวนวัน >>>>ประเมิน

2.นายธวัชชัย เมตตาประสพกิจ >>>>ประเมิน

3.นายวรพล โชติธนญาณภาส >>>>ประเมิน

4.นายณัชธัญ มุ่งหมาย >>>>ประเมิน

5.นายศิวณัฐ เรืองศิลป์ประเสริฐ >>>>ประเมิน

6.นายศราวุฒิ ไม้แหลม >>>>ประเมิน

7.นายนริศ เฉาะกระโทก >>>>ประเมิน

8.นายพงศกร ชุ่มแจ่ม >>>>ประเมิน

9.นายอนุชา พุ่มจันทร์ >>>>ประเมิน

10.นายรชฏ ลัฐิกา >>>>ประเมิน

11.นายเสกสิทธิ์ บรรดาศักดิ์ >>>>ประเมิน

12.นางสาวสุภจิราณัฐ โพธิ์ไพจิตร >>>>ประเมิน

13.นายอนันต์ ตุระพิพาก >>>>ประเมิน

14.นายกิตติพันธ์ วังทะพันธ์ >>>>ประเมิน

15.นางสาวมะณีพร โชติไสว >>>>ประเมิน

จำนวนนักเรียนที่ประเมิน