กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1.นางสาวอำพรพรรณ โยตะพงษ์ >>>ประเมิน

2.จ่าเอกสุรพงศ์ โควงศ์ >>>ประเมิน

3.นางสาวสุทัสสี ทิมปะถัมภ์ >>>ประเมิน

4.นายกฤษณะ จตุรัตนโชติ >>>ประเมิน

5.นางสาวสุวิมล ฟูแสง >>>ประเมิน

6.นางสาวลภัสรดา ไววิลา >>>ประเมิน

7.นางสาวสุวจี ศุภมงคลสาร >>>ประเมิน

8.นายจุฑ์นร์พนธ์ คล่องแคล่ว >>>ประเมิน

9.นายประชารัฐ กนิษฐสวัสดิ์ >>>ประเมิน

10.นายวาริน จินดาวงษ์ >>>ประเมิน

11.นายภมรศักดิ์ เกื้อหนองขุ่น >>>ประเมิน

12.นายธนวันต์ แพงบุดดี >>>ประเมิน

13.นางสาวกรภัทร ดิษยมนตรี >>>ประเมิน

14.นางสาวชนากานต์ สุรพนาวัลย์เวช >>>ประเมิน

15.นายนรเศรษฐ์ พลโยธา >>>ประเมิน

16.นายโชคชัย กู้สกุลชัยธรรม >>>ประเมิน

จำนวนนักเรียนที่ประเมิน