กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.นายสมศักดิ์ เทวปฏิคม >>>ประเมิน<<<

2.นางสาววรรณนิภา อรณนันท์ >>>ประเมิน<<<

3.นางสาวมาลี เรืองฤดี >>>ประเมิน<<<

4.นางบุปผา ศรีทองแท้ >>>ประเมิน<<<

5.นางสาวปัณฑ์ชนิตย์ สัมฤทธิ์สุทธิ์ >>>ประเมิน<<<

6.นายวีระชัย คุณเมือง >>>ประเมิน<<<

7.นางสาวบุญสวย สุนทะวงษ์ >>>ประเมิน<<<

8.นายต้นหนาว โสพัฒน์ >>>ประเมิน<<<

9.นางสาวเบญจพร แสงเดช >>>ประเมิน<<<

10.นางสาวฐิติพรรณ ดอนหัวร่อ >>>ประเมิน<<<

11.นายประวิทย์ พึ่งสุข >>>ประเมิน<<<

12.นางสาวทัศมีนา สันธิโยธิน >>>ประเมิน<<<

13.นางสาวไพลิน สิงห์ลอ >>>ประเมิน<<<

14.นายธัชวินทร์ โพธิ์ไทร >>>ประเมิน<<<

15.นายระพีพัฒน์ ล้อมกลาง >>>ประเมิน<<<

16.นางสาวรพีพร พลคำแก้ว >>>ประเมิน<<<

17.นางสาวลัดดา โจมสติ >>>ประเมิน<<<

18.นางสาวปรานวดี อุ่นญาติ >>>ประเมิน<<<

19.นายก้องเกียรติ กมลรังสรรค์ >>>ประเมิน<<<

20.นายณัฐกร หล่อวัตร >>>ประเมิน <<<

21.นางสาวศศิธร จีนธรรม >>>ประเมิน<<<

22.นางสาวเปรมฤดี นิตยโรจน์ >>>ประเมิน<<<

23.นางสาวภัคจิรา พงษ์เกษม >>>ประเมิน<<<

24.นางสาวปาลีญา กรดแก้ว >>>ประเมิน<<<

25.นางสาวสโรชา แสงสว่าง >>>ประเมิน<<<

26.นางสาวรัตน์ใจ ซ้อนเพชร >>>ประเมิน<<<

27.นายธีระพงษ์ แสงสุข >>>ประเมิน<<<

28.นางภาริณี ภิรมย์เจียว >>>ประเมิน<<<

29.นางกานสุดา พาหน >>>ประเมิน<<<

30.นายสมใจ ช้างเจริญ >>>ประเมิน<<<

31.นางสาวศศิวิมล เพิ่มลาภ >>>ประเมิน<<<

32.นายชาคริต เอี่ยมเจริญ >>>ประเมิน<<<

33.นายกิตติกร บุญมา >>>ประเมิน<<<

34.นายณรงค์เดช เขม้นการนา >>>ประเมิน<<<

35.นายเอกภพ ศรีภักดี >>>ประเมิน<<<

36.นายเชษฐ์ นนท์นาท >>>ประเมิน<<<

37.นายชินโชติ บุรพัณห์ภากร >>>ประเมิน<<<

38.นายนพรัตน์ ชุลวงศ์ >>>ประเมิน<<<

39.นางสาวนิตยา ทวีชัย >>>ประเมิน<<<


จำนวนผู้ประเมิน