กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1.นางปนัดดา วัจนะรัตน์ >>>>ประเมิน

2.นายวิรัตน์ บุญมาตย์ >>>>ประเมิน

3.นายสุเชษฐ หนูเทศ >>>>ประเมิน

4.นางศิริลักษณ์ สีแสง >>>>ประเมิน

5.นางวรรณา เสือส่อสิทธิ์ >>>>ประเมิน

6.นางสาววันทนา พริ้งมาดี >>>>ประเมิน

7.นางสาวดวงจันทร์ รักน้ำเที่ยง >>>>ประเมิน

8.นางสาวภัทรา วิมลรัตน์ >>>>ประเมิน

9.นายสุระศักดิ์ พอกสูงเนิน >>>>ประเมิน

10.นางสาววาสนา ปู่โรย >>>>ประเมิน

11.นางสาวอรภิญญา อริยธเนศ >>>>ประเมิน

12.นางสาวชมพูนุท ศรีสมบัติ >>>>ประเมิน

13.นางสาวนพวรรณ โพธิ์คำ >>>>ประเมิน

14.นางสาวอาภาภรณ์ พร้อมเพียรพันธ์ >>>>ประเมิน

15.นางสาวสุดารัตน์ เรืองแสง >>>>ประเมิน

16.นางสาวกัลยาณี ศรีบุญเรือง >>>>ประเมิน

17.นางสาวอรพรรณ หม่อมกระโทก >>>>ประเมิน

18.นางสาวประภัสสร องอาจ >>>>ประเมิน

19.นางสาวศดานันต์ พรหมคุณ >>>>ประเมิน

20.นางธัญญธร สุมงคล >>>>ประเมิน

21.นางสาวอภิญญา สายจันทร์ >>>>ประเมิน

22.นายณรงค์ศักดิ์ นิลทสุกข์ >>>>ประเมิน

23.นางสาวน้ำผึ้ง อินแพง >>>>ประเมิน

24.นางสาวชรินทร์รัตน์ รัศมี >>>>ประเมิน

จำนวนนักเรียนที่ทำการประเมิน