งานแนะแนว

1.นางสาวพัชราภรณ์ บุญธรรม >>>> ประเมิน

2.นางศิริวรรณ สิงห์ปาน >>>>ประเมิน

3.นางสาวธนพร พิมพ์ทอง >>>> ประเมิน

4.นางสาวสุรีย์พร ชื่นเกษร >>>> ประเมิน

5.นางสาวณัฏฐา ปัทมานุสรณ์ >>>>ประเมิน