กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1. นายเริงชัย สถิตพรบรรพต >>ประเมิน

2.นางฐิติรัตน์ ทีปะนาวิน >>ประเมิน

3.นางสาวภาวิดา กิตติภูมิวงศ์ >>ประเมิน

4.นายพนมไพร สวัสดิวงศ์ >>ประเมิน

5.นางสมจิตต์ เทียนสว่างชัย >>ประเมิน

6.นางชนากานต์ ธัญญะผล >>ประเมิน

7.นางอระภา ชวนวัน >>ประเมิน

8.นางสาวมะลิ มณีด่านจาก >>ประเมิน

9.นางสาวสุสรรค์ ไชโยรักษ์ >>ประเมิน

10.นายสุธน คลังเจริญ >>ประเมิน

11.นายอาคม ศรีวะรมย์ >>ประเมิน

12.นางสาวปนัดดา วัฒโน >>ประเมิน

13. นายภัคพล ตรังจิระเสถียร >>ประเมิน

14.นางสาววราภรณ์ อภิวัฒนาพงศ์ >>ประเมิน

15.นางสาวปวีณา บัวมหะกุล >>ประเมิน

16.นางสาวกาญจนา วงค์ขันธ์ >>ประเมิน

17.นางสาวชยาภรณ์ อัครวุฒิ >>ประเมิน

18.นายสัญวัชร หิรัญโสทร >>ประเมิน

19.นายอุดมเดช ศิริวัฒน์ >>ประเมิน

20.นายไพบูลย์ เลิศล้ำวาณิช >>ประเมิน

21.นางศิริลักษณ์ ภูถาวร >>ประเมิน

22.นางสาวจินตนา เพิ่มทรัพย์ทวีผล >>ประเมิน

23.นายฐิติวัสส์ ปัญญาวชิรญาณ >>ประเมิน

24.นางสาวศรัณยา มาทิพย์ >>ประเมิน

25.นางสาวอนุสรณ์ เด็ดขาด >>ประเมิน

26.นางสาววธัญญา ทวนทอง >>ประเมิน

27.นางสาวชนิสรา สงวนไว้ >>ประเมิน

28.นางสาวดวงนภา นิลฉ่ำ >>ประเมิน

จำนวนนักเรียนที่ประเมิน