กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

1.นางสาวพิมพ์ลดา กมลศิริธนพงษ์ >>>>ประเมิน

2.นางสาวพรทิพย์ จันทร์ภู่ >>>>ประเมิน

3.นายกนกศักดิ์ พงษ์พาณิชย์ >>>>ประเมิน

4.นางพนาพรรณ ช้างเจริญ >>>>ประเมิน

5.นางวรรณา เทียมเมือง >>>>ประเมิน

6.นางสมจิตร์ ศิริวิสูตร >>>>ประเมิน

7.นางชนิตา ครุฑทอง >>>>ประเมิน

8.นางสาวอรชุกรณ์ สาเรือง >>>>ประเมิน

9.นางสาววิลาวัณย์ ปานรัตน์ >>>>ประเมิน

10.นางทิพย์ ธรรมเกตุ >>>>ประเมิน

11.นางสาวแก้วตา ภู่หลำ >>>>ประเมิน

12.นางสาวนาถยา กรอบมุข >>>>ประเมิน

13.นายปิ่นชัย โยธี >>>>ประเมิน

14.นางสาวศิริรัตน์ นาคกร >>>>ประเมิน

จำนวนนักเรียนที่ประเมิน