การประเมินการคิดคำนวณ การสื่อสารภาษาไทย และการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คำชี้แจง

เรียนคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ดาวน์โหลดไฟล์แบบประเมินตามกลุ่มสาระด้านล่าง จากนั้นให้คุณครูประเมินนักเรียนตามห้องที่สอน และแนบไฟล์ที่ประเมินแล้ว ส่งที่อีเมล์ prakan@rst.ac.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง