รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 https://docs.google.com/a/rst.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cnN0LmFjLnRofHByYWthbnxneDoyZWEwZDA3NGRkYWNmNWY2
รายงานผลการดำเนินงาน 2/61 ปฏิทินปฏิบัติงาน 2561

หากไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ กรุณา login ด้วย E-mail ของโรงเรียน

หมายเหตุ กรอกข้อมูลใน Google Form และส่งไฟล์ PowerPoint ภายในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ทาง prakan@rst.ac.th 
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ    หมายเหตุ    ส่งเล่มรายงานภายในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562