เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เพื่อการศึกษาใช้สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
                           ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  ในพระสังฆราชูปถัมภ์