หน้าแรก

            เว็บไซต์คำสั่งโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นี้จัดทำขึ้นเพื่อนำ   คำสั่งของโรงเรียนแจ้งให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบคำสั่งและถือปฏิบัติ      ในการดำเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียน

            ดังนั้น จึงขอให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้เปิดอ่านคำสั่งเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป

Comments