DLIT RSB


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (DLIT)  ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
        DLIT  คือ เครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม การสอบที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน 

YouTube Video
        

YouTube Video

ครูนิสา สุนิล ครูคณิตศาสตร์ 
วีดีโอการสอนโครงการ DLITโรงเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

YouTube Video

ครูสุทัศศา นารอด ครูสอนวิชาการสร้างงาน Animation
วีดีโอการสอนโครงการ DLITโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน