การสร้างงาน Animation รหัส ง30252


คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
การสร้างงานแอนนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Adobe Flash CC        
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

            ศึกษาการสร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CC การวาดรูปและการลงสี การจัดการออบเจ็กต์ การใช้สี การสร้างข้อความ ซิมบอลและอินสแตนต์ การนำเข้าภาพกราฟิกจากภายนอก การนำเข้าไฟล์ฺวิดีโอ เข้าใจพื้นฐานการสร้างงาน Animation การสร้างงานแอนนิเมชั่น มูฟวี่คลิปและปุ่มกด การทำงานกับไฟล์เสียงการเผยแพร่ชิ้นงานที่สร้าง
            เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ และประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำงาน
            เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีต่องาน และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  1. อธิบายหลักการออกแบบกราฟิกการสร้างภาพเคลื่อนไหวได้
  2. สร้างกราฟิกเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flash ได้
  3. สร้างการ์ตูนนำเสนอขนาดสั้นด้วยโปรแกรม Flash ได้


อ้างอิงจาก : หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม การสร้างงานแอนนิเมชั่นด้วย Flash เวอร์ชั่น CS6 .--กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย , 2558. (--แบบเรียนมัธยม)