3rd Grade


חזרה למבדק1. צפו בסרטונים על האותיות שלמדנו:

Aa, Bb, Gg, Pp, Ee, Nn, Ss, Tt, Dd, Mm

2. הכינו פזלים מהאותיות שלמדנו. 

3. צרו מילים ותרגלו קריאה באתר זה

4. תרגלו את המילים בנושא התיק שלי, הכיתה,

5. שחקו משחק זיכרון

בהצלחה!
שקמה