L'Eixample de Barcelona

El treball de síntesi està definit al Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria

El decret determina que:

"El treball de síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

Al llarg del treball, l’alumne o alumna ha de mostrar capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.

S’ha de fet un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l’etapa. El treball de síntesi a efectes de qualificació tindrà la consideració d’una matèria optativa."

Aquest treball de síntesi de 1r d’ESO pretén aprofundir en el coneixement de l’Eixample de Barcelona.

El treball de síntesi és un treball de recerca. Això implica realitzar de forma activa la recollida i organització de dades, així com el seu tractament, per a la posterior elaboració del treball i exposició de resultats.

Haureu de mostrar la vostra capacitat d'autonomia en l'organització i també la cooperació i col·laboració en el treball de grup. Això vol dir que haureu de prendre tots junts decisions sobre quina és la manera més adient de treballar per tal d‘obtenir els millors resultats.

Ara us toca a vosaltres. Heu de demostrar que sabeu treballar en equip.

                                                        Bona sort!