HOME◘ แจ้งข่าวสาร ◘

 ติดตามภาพกิจกรรมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Click here
 บุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Click here
กิจกรรม ห้องปฏิบัติการทดลองเคลื่อนที่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
บรรยากาศการเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 1/2560
 
ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Click here
ภาพกิจกรรมค่าย Gifted ระดับชั้น ม.4-6 Day3 Click here
ภาพกิจกรรมค่าย Gifted ระดับชั้น ม.4-6 Day2 
ภาพกิจกรรมค่าย Gifted ระดับชั้น ม.4-6 Day1 Click here

ข่าวเก่า
 บรรยากาศการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 2/2559 Click here
R.O. SCI NEWS

วิดีโอ YouTube◘ ภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ◘

 ศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการทดลองเคลื่อนที่ ณ มจธ


 
กิจกรรมค่าย Gifted ณ บากจากซันนี่และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 
 
กิจกรรม STEM DAY