หน้าแรก

ชื่อเรื่อง :    การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะ                  สมกับงาน  รายวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  3 (เทคโนโลยีสารสนเทศและการ                        สื่อสาร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้วิจัย   :     นายโอฬาร   คำจีน