หน้าแรก

                                                                  Site  ::  gg.gg/kruparn


วันที่ 9 -13 พฤษภาคม 2558 เข้าอบรมผู้ดูแลระบบ
 รวมถึงอบรมการเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี


ตารางการอบรม
อบรมครั้งที่ 1 :  การทำงานร่วมกัน Collaborations
    เวลา      เนื้อหาการอบรม 
 08.00-08.30 ลงทะเบียน
    - เตรียมความพร้อม เปิดเครื่อง ต่ออินเทอร์เน็ต Sign-in 
 08.30-09.00 พิธีเปิด - กล่าวต้อนรับ
 09.00-10.30 แนะนำ Google Apps for Education เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google
    - การรับส่ง e-mail
    - Google Search การค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
    - 
Google Drive เก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ แบ่งปันให้ผู้อื่นเข้าถึงได้
 10.30-10.40 พักรับประทานอาหารว่าง
 10.40-12.00  - Google Docs อ้างอิงข้อมูลที่ได้มาอย่างถูกต้อง
  - Google Form สร้างแบบสอบถามออนไลน์ 
แบ่งปันให้ผู้อื่นเข้าถึงได้
 12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
 13.00-14.50    - Google Form (ต่อ) สร้างแบบประเมินออนไลน์, แบบทดสอบออนไลน์
    - Google Spreadsheet ประมวลผลการค้นคว้าและใช้เครื่องมือการวัดผล
  Flubaroo อย่างมีประสิทธิภาพ
 14.50-15.00  พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.00    - Google Presentation สามารถสื่อสารและนำเสนอผลงานอย่างมี      
    ประสิทธิภาพ
    - Feedback and Evaluation
16.00-16.30  ปิดการอบรม - มอบเกียรติบัตร

อบรมครั้งที่ 2 :  การสื่อสารและรวบรวมผลงานให้ผู้อื่นเข้าถึงได้
    เวลา      เนื้อหาการอบรม 
 08.00-08.30 ลงทะเบียน
    - เตรียมความพร้อม เปิดเครื่อง ต่ออินเทอร์เน็ต Sign-in 
 08.30-09.00 พิธีเปิด - กล่าวต้อนรับ
 09.00-10.30- Gmail & Hangouts สื่อสารและประสานงานด้วย Gmail
 - Google Calendar สามารถทำการนัดหมาย บริหารเวลา พร้อมทั้งสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 10.30-10.40 พักรับประทานอาหารว่าง
 10.40-12.00  - Youtube เผยแพร่ความรู้อย่างสร้างสรรค์
  - Google Classroom สร้าง e-classroom แบบง่ายๆ ด้วยตนเอง
 12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
 13.00-14.50  - Google Classroom สร้าง e-classroom แบบง่ายๆ ด้วยตนเอง (ต่อ)
  - Google Sites เผยแพร่ความรู้ด้วย website
 14.50-15.00  พักรับประทานอาหารว่าง
15.00-16.00 - Google Sites เผยแพร่ความรู้ด้วย website (ต่อ)
    - Feedback and Evaluation
16.00-16.30  ปิดการอบรม - มอบเกียรติบัตร