1ขั้นตอนรับเงินรางวัล

ขั้นตอนการรับเงิน
1) ตรวจสอบรายชื่อ และจำนวนเงินที่ได้รับข้างล่างนี้
https://drive.google.com/…/1RLtcjBXbK_VCupDAjTf-8j0rp…/view…
2) ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินข้างล่างนี้ แล้วกรอกข้อมูลให้ครบทุกรายการ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
https://drive.google.com/…/1pyWb7imLw0US1eLptIsqKLYLA…/view…
3) ถ่ายเอกสารบัตรประชาชน แล้วรับรองสำเนาถูกต้อง เย็บติดกันกับใบสำคัญรับเงิน
4) นำส่งเอกสารคือ ใบสำคัญรับเงิน + สำเนาบัตรประชาชน ที่ครูแมนชัย ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมลงลายมือชื่อรับเงิน
วันที่นัดหมายรับเงินรางวัล
ม.3 วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ม.6 วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
นักเรียนคนใดไม่สามารถมารับเงินได้ตามที่นัดหมาย  ถือว่าสละสิทธิ์การรับเงินรางวัล
Comments