"...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนราชินีบูรณะ..."

กำหนดการกิจกรรม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

***********************************************************************************************

**แก้ไขกำหนดการใหม่**
๑๒-๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐ : โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
 "อบรมมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑" 
เวลา ๗.๐๐-๘.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 


**********************************************************************************************