"...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนราชินีบูรณะ..."กำหนดการกิจกรรม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

  
โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน  ส่งเสริมการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
ระหว่างวันที่ ๑–๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ  
********************************************************************************************


๑๒-๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐ : โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
 "อบรมมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑" 
เวลา ๗.๐๐-๘.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
********************************************************************************************