ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนราชินีบูรณะ


วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

“ส่งเสริมทักษะทางภาษา พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม นำไปใช้ในชีวิต

เพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรม นำสู่มาตรฐานสากล”