หน้าแรก

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ข่าวประชาสัมพันธ์

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/khorngkar-xbrm-bukhlakr-pheux-srang-kha-niym-laea-pluk-fang-citsanuk-ni-kar-ptibati-ngan-canghwad-phrankhrsrixyuthya

https://www.rmutsb.ac.th/download/content20170313001.pdf

https://www.rmutsb.ac.th/download/content20180614.pdf

https://docs.google.com/a/rmutsb.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cm11dHNiLmFjLnRofHByZXNpZGVudC1ydXN8Z3g6NTlmNGYwYjE2M2I2NTNm

https://docs.google.com/a/rmutsb.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cm11dHNiLmFjLnRofHByZXNpZGVudC1ydXN8Z3g6NGMxZjVkMzE5YWI5NDAyZQ

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/planit.jpg
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สกอ.แบบประเมินความพึงพอใจ

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/questionairerus.png
https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88.jpg
https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD..jpg


https://drive.google.com/file/d/1h_O6qnEjLsRxtFPGekh_vWLvw-OJjZdA/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8A.pnghttps://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/e-doc.pnghttps://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/hrd.png
น.ส.พัชราภรณ์ จันทร์ฉาย
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


http://gad.rmutsb.ac.th/
http://financial.rmutsb.ac.th/finance2010/
http://personnel.rmutsb.ac.th/
http://plan.rmutsb.ac.th/plan/home.php
http://student.rmutsb.ac.th/
http://wasukri.rmutsb.ac.th/wasukri/
nonthaburi.rmutsb.ac.th
http://suphanburi.rmutsb.ac.th/2013/
https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/menu99.jpg


https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/F%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%99.jpg

หน้าเว็บย่อย (19): 1แบบสำรวจข้อมูลทำนามบัตร การจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การประกันคุณภาพภายใน คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ค้นหาข้อมูล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งอธิการบดี คู่มือ ITA โครงการอบรมบุคลากรเพื่อสร้างค่านิยมและปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงสร้างการบริหาร งาน ก.พ.ร ติดต่อเรา ประวัติความเป็นมา ผังผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี รายงานการประชุม รายงานการประชุม กก.สอ. วิสัยทัศน์และพันธกิจ และแผนพัฒนา เอกสารดาวน์โหลด