หน้าแรก


https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B020%E0%B8%9B%E0%B8%B5.png

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/khorngkar-xbrm-bukhlakr-pheux-srang-kha-niym-laea-pluk-fang-citsanuk-ni-kar-ptibati-ngan-canghwad-phrankhrsrixyuthya

https://www.rmutsb.ac.th/download/content20170313001.pdf

https://www.rmutsb.ac.th/download/content20180614.pdf

https://docs.google.com/a/rmutsb.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cm11dHNiLmFjLnRofHByZXNpZGVudC1ydXN8Z3g6NTlmNGYwYjE2M2I2NTNm

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/planit.jpg
     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        
https://drive.google.com/file/d/1nSaIqNTB4jQkKH9LoklQjHd2Fi2t5cVO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RytJPi1vK6iuzQ4d4M-XeJubh-vAvU-A/view?usp=sharing


https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%AD.63-64.png


แบบประเมินความพึงพอใจ

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA.63.png
https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.png
https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C.png


เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ / เอกสารดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี


         https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A363.png


รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานอธิการบดี ภาพกิจกรรม                                                                                                   
https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8A.pnghttps://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/e-doc.pnghttps://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/hrd.pngนายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล
ผู้อำนวยการ


http://gad.rmutsb.ac.th/
http://financial.rmutsb.ac.th/finance2010/
http://personnel.rmutsb.ac.th/
http://plan.rmutsb.ac.th/plan/home.php
http://student.rmutsb.ac.th/
http://wasukri.rmutsb.ac.th/wasukri/
nonthaburi.rmutsb.ac.th
http://suphanburi.rmutsb.ac.th/2013/
https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/menu99.jpg


https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/F%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%99.jpg

Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง
หน้าเว็บย่อย (19): 1แบบสำรวจข้อมูลทำนามบัตร การจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการกำกับการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ค้นหาข้อมูล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งอธิการบดี โครงการอบรมบุคลากรเพื่อสร้างค่านิยมและปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงสร้างการบริหาร งาน ก.พ.ร ติดต่อเรา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประวัติความเป็นมา ผังผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี รายงานการประชุม รายงานการประชุม กก.สอ. เอกสารดาวน์โหลด