แบบฟอร์มหนังสือราชการ

การใช้โลโก้คุณธรรมอัตลักษณ์ลงในหนังสือราชการ
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563


แบบฟอร์มหนังสือราชการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลำดับที่

แบบฟอร์มหนังสือ

ผู้บริหารลงนามในหนังสือ

ไฟล์ wordไฟล์
.pdf

1

หนังสือภายนอก

อธิการบดี

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0
 

2

หนังสือภายใน

อธิการบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

3

หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ

ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก กอง

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

4

คำสั่ง

อธิการบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

5

ประกาศ

อธิการบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0


หนังสือภายนอก

ลำดับที่

แบบฟอร์มหนังสือ

ผู้บริหารลงนามในหนังสือ

ไฟล์ word  ไฟล์
.pd
f

1

หนังสือภายนอก (มหาวิทยาลัย)     

อธิการบดี

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

2

หนังสือภายนอก (คณะ)

คณบดี

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0 

3

หนังสือภายนอก (สถาบัน)

ผู้อำนวยการสถาบัน

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

4

หนังสือภายนอก (สำนัก)

ผู้อำนวยการสำนัก

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0 

5

หนังสือภายนอก (กอง)

ผู้อำนวยการกอง

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0 


หนังสือภายใน

ลำดับที่

แบบฟอร์มหนังสือ

ผู้บริหารลงนามในหนังสือ

ไฟล์ word  ไฟล์
.pdf 

1

หนังสือภายใน (มหาวิทยาลัย)

อธิการบดี

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

2

หนังสือภายใน (สอ.ศูนย์พื้นที่นนทบุรี)

รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

3

หนังสือภายใน (สอ.ศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี)

รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

4

หนังสือภายใน (สอ.ศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี)

รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

5

หนังสือภายใน (คณะ)

คณบดี

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

6

หนังสือภายใน (สถาบัน)

ผู้อำนวยการสถาบัน

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

7

หนังสือภายใน (สำนัก)

ผู้อำนวยการสำนัก

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

8

หนังสือภายใน (สอ.)

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

9

หนังสือภายใน (สอ.)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

10

หนังสือภายใน (กอง)

ผู้อำนวยการกอง

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0


คำสั่ง

ลำดับที่

แบบฟอร์มหนังสือ

ผู้บริหารลงนามในหนังสือ

ไฟล์
word 
 ไฟล์
.pdf 

1

คำสั่ง (มหาวิทยาลัย)

อธิการบดี

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

2

คำสั่ง (คณะ)

คณบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

3

คำสั่ง (สถาบัน)

ผู้อำนวยการสถาบัน

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

4

คำสั่ง (สำนัก)

ผู้อำนวยการสำนัก

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

5

คำสั่ง (กอง)

ผู้อำนวยการกอง

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0


ประกาศ

ลำดับที่

แบบฟอร์มหนังสือ

ผู้บริหารลงนามในหนังสือ

 ไฟล์
word
 ไฟล์
.pdf 

1

ประกาศ (มหาวิทยาลัย)

อธิการบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

2

ประกาศ (คณะ)

คณบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

3

ประกาศ (สถาบัน)

ผู้อำนวยการสถาบัน

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

4

ประกาศ (สำนัก)

ผู้อำนวยการสำนัก

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

5

ประกาศ (กอง)

ผู้อำนวยการกอง

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0


หนังสือภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ลำดับที่

แบบฟอร์มหนังสือ

ผู้บริหารลงนามในหนังสือ

ไฟล์
word
ไฟล์
.pdf 

1

หนังสือภายใน (สอ.) กองกลางเป็นเจ้าของเรื่อง

รองอธิการบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

2

หนังสือภายใน (สอ.) กองกลาง เป็นเจ้าของเรื่อง

ผู้ช่วยอธิการบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

3

หนังสือภายใน (สอ.) กองพัฒนานักศึกษา เป็นเจ้าของเรื่อง

รองอธิการบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

4

หนังสือภายใน (สอ.) กองกลาง เป็นเจ้าของเรื่อง

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

5

หนังสือภายใน (สอ.) กอง เป็นเจ้าของเรื่อง

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ลำดับที่

แบบฟอร์มหนังสือ

ผู้บริหารลงนามในหนังสือ

ไฟล์
word
ไฟล์
.pdf 

1

หนังสือภายนอก (มหาวิทยาลัย)

อธิการบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

2

หนังสือภายใน (มหาวิทยาลัย)

อธิการบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

3

คำสั่งมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

4

ประกาศมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

5

หนังสือภายนอก (มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

6

หนังสือภายใน (มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี) สอ.

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

7

หนังสือภายใน (มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี) หน่วยงาน

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

8

หนังสือภายใน (สอ.ศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี) ภารกิจผู้บริหาร

รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

9

หนังสือภายใน (สอ.ศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี) ภารกิจหน่วยงาน

รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

10

คำสั่งมหาวิทยาลัย (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

11

ประกาศมหาวิทยาลัย (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

แบบฟอร์มหนังสือราชการ
มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์นนทบุรี

ลำดับที่

แบบฟอร์มหนังสือ

ผู้บริหารลงนามในหนังสือ

ไฟล์
word
 ไฟล์
.pdf

1

หนังสือภายนอก (มหาวิทยาลัย)

อธิการบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

2

หนังสือภายใน (มหาวิทยาลัย)

อธิการบดี

  

3

คำสั่งมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

4

ประกาศมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

5

หนังสือภายนอก (มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

6

หนังสือภายใน (มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี) สอ.

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

7

หนังสือภายใน (มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี) หน่วยงาน

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

8

หนังสือภายใน (สอ.ศูนย์พื้นที่นนทบุรี) ภารกิจผู้บริหาร

รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

9

หนังสือภายใน (สอ.ศูนย์พื้นที่นนทบุรี) ภารกิจหน่วยงาน

รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

10

คำสั่งมหาวิทยาลัย (ศูนย์นนทบุรี)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

11

ประกาศมหาวิทยาลัย (ศูนย์นนทบุรี)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

ทะเบียนคุมแบบฟอร์มหนังสือราชการ
มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์สุพรรณบุรี

ลำดับที่

แบบฟอร์มหนังสือ

ผู้บริหารลงนามในหนังสือ

 ไฟล์
word
 ไฟล์
.pdf

1

หนังสือภายนอก (มหาวิทยาลัย)

อธิการบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

2

หนังสือภายใน (มหาวิทยาลัย)

อธิการบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

3

คำสั่งมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

4

ประกาศมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

5

หนังสือภายนอก (มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

6

หนังสือภายใน (มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี) สอ.

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

7

หนังสือภายใน (มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี) หน่วยงาน

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

8

หนังสือภายใน (สอ.ศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี) ภารกิจผู้บริหาร

รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

9

หนังสือภายใน (สอ.ศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี) ภารกิจหน่วยงาน

รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

10

คำสั่งมหาวิทยาลัย (ศูนย์สุพรรณบุรี)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

11

ประกาศมหาวิทยาลัย (ศูนย์สุพรรณบุรี)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/word.png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/baeb-fxrm-hnangsux-rachkar/pfd.png?attredirects=0

หมายเหตุ : 30 พฤษภาคม 2562

Comments