หน้าแรก

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ตั้งอยู่ อาคาร 34 ชั้น 1 ห้อง 104 
อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 4002
วัตถุประสงค์
1. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร
2. เพื่อให้การทำงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เพื่อให้ระบบไอเอสโอ ดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ