หน้าแรก


https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/qa-rmuti9/


https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/qa-rmuti5/home/14600949_10202414306476989_1637997287336177180_n.jpg
ควบคุมทีม ตะกร้อ มทร.อีสาน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ประเภททีมเดี่ยวเข้ารอบเป็นอันดับ 1
ประเภททีมชุดเข้ารอบเป็นอันดับ 2
เมื่อวันที่ 23 - 30 ต.ค.2559

ควบคุมทีม ตะกร้อ มทร.อีสาน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่....
เหรียญทอง ประเภททีมเดี่ยวชาย
เหรียญเงิน ประเภททีมชุดชาย
เมื่อวันที่ ......ก.พ. 2558

ควบคุมทีม ตะกร้อ มทร.อีสาน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 33
เหรียญทอง ประเภททีมเดี่ยวชาย
เหรียญเงิน ประเภททีมชุดชาย
เมื่อวันที่ 8 - 12 พ.ย.2558

https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/qa-rmuti5/home/1798882_4848468267585_3304648171930320732_n.jpg
ควบคุมทีม ตะกร้อ มทร.อีสาน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 32
เหรียญเงิน ประเภททีมเดี่ยวชาย
เหรียญเงิน ประเภททีมชุดชาย
เหรียญเงิน ประเภททีมคู่ชาย
เหรียญทองแดง ประเภททีมเดี่ยวหญิง
เมื่อวันที่ 23 - 27 ต.ค. 2557
ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2560
https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/qa-rmuti5/home/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20KM.jpg

เสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีภาคโปสเตอร์ 
เข้าประกวด ระดับ 9 มทร. จำนวน 2 ผลงาน 1) การพัฒนาระบบรายงานผลการประเมิน โดย Google Apps  2) การจัดการความรู้เพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง  จนได้รับการตีพิมพ์ในรายงานแนวปฏิบัติที่ดี 9 มทร.

https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/qa-rmuti5/home/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%20KM.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/qa-rmuti5/home/13529109_1200432370001201_3627814400123724683_n.jpg
รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดผลงาน KM
หัวข้อเรื่อง การนำเครื่องมือมาช่วยในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ การจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี 
(goodpractic for Knowledge management)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2559

https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/qa-rmuti5/home/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg
รองวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสายสนับสนุน สวท. 
ปีงบประมาณ 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555

https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/qa-rmuti5/home/12108009_10201186677347028_4625142445926137436_n.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/qa-rmuti5/home/12193654_10204755000704792_8769652777287173012_n.jpg
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ผู้ฝึกสอนดาวรุ่ง ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ
ปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/qa-rmuti5/home/13413714_10201870972893989_2348370332701716725_n.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/qa-rmuti5/home/13418873_10201875043715757_4038238534852618469_n.jpg?attredirects=0
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน 2 เหรียญ)
วิ่งผลัด 4*100 และ 4*400 รุ่นอายุ 30-34 ปี 
ในการแข่งขันกีฑาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 35
เมื่อวันที่ 4-11 มิ.ย.59 ณ มทร.ธัญญบุรี

เหรียญทอง วิ่งผลัด 4*400 รุ่นอายุ 30-34 ปี
เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4*100 รุ่นอายุ 30-34 ปี
ในการแข่งขันกีฑาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 34
เมื่อวันที่ 1 - 8 มิ.ย.58 ณ ม.เกษตรฯ

https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/qa-rmuti5/home/10712930_4848468427589_2900027030927335756_n.jpg
https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/qa-rmuti5/home/1743504_4848469227609_3947007655124314957_n.jpg
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ
ปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อวันที่ 23 - 27 ต.ค. 57
ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์