หน้าหลัก

วัตถุประสงค์การจัดทำระบบ :
    1. เพื่อใช้อ้างอิงตอบตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 7 ระดับมหาวิทยาลัย
    2. เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานสายสนับสนุน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
    3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร (CEO) มทร.อีสาน
    4. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และลดการใช้กระดาษ

https://sites.google.com/a/rmuti.ac.th/progress/manual