หน้าแรก

ประกาศล่าสุด

  • ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ KM สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2560 ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับถ่ายทอดเป้าหมายคุณภาพ สายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้  บัดนี้ สำนักฯ ได้ดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 เรื่องได้แก่1.ระบบบริหารจัดกาารายชื่อบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 25602.การพัฒนาบุคลากรงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 4 วิทยาเขต3. การปลูกจิตสำนักในการใช้กระดาษอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า4. การจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของนักศึกษาระดับปวส. หลังเรียนจบไปแล้ว 1 ปีจึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ
    ส่ง 15 ก.ค. 2561 00:36 โดย Waranya Saisurin
  • แจ้งประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติที่ดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2559        ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 จำนวน 2 เรื่องได้แก่ การพัฒนาระบบสารสนเทศ : ระบบประเมินสมรรถนะ 360 องศา และ การพัฒนาระบบสารสนเทศ : ระบบการประชุมออนไลน์ แล้วนั้น        บัดนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการสรุปแนวปฏิบัติทื่ดีเรียบร้อยแล้ว สา่มารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่  
    ส่ง 1 ส.ค. 2560 20:54 โดย Waranya Saisurin
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »