เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ใบสำคัญรับเงิน สำหรับคณะกรรมการ (ส่งกลับ งานประกันคุณภาพฯ) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- หน้าที่หรือแนวทางการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ของคณะกรรมการตรวจฯ 

- ใบลงชื่อหน่วยรับตรวจ (สำหรับหน่วยงาน) (FM37-08) และเอกสารเกี่ยวข้อง (FM37-03 ,FM37-04 ,FM37-05) ให้กรรมการปริ้น 

ใบลงชื่อ ผู้เข้ารับการตรวจ ‎(สำหรับหบ่วยงาน)‎ และเอกสารที่ต้องส่งคืน งานประกัน


- ใบลงชื่อสำหรับกรรมการ (ยังไม่ต้องระบุวันที่และเวลา ลงนามอย่างเดียว) ส่งคืนงานประกันฯ

ใบลงชื่อ สำหรับกรรมการ


- ใบลงชื่อ สำหรับ คณะกรรมการฯ ตรวจ PM ระบบ (กลุ่ม 18 และ กลุ่ม 19 เท่านั้น)

ใบลงชื่อ กลุ่ม 18-19 ‎(PM ระบบ)‎


- ทะเบียนผู้ถือครอง เอกสารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (เรียกคือน PM-30 แล้ว)

คำสั่ง คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

กำหนดการตรวจ IQA จากกลุ่มที่ 1 - 17


You must be logged in to add gadgets that are only visible to you