เอกสารการตรวจ ปีการศึกษา 2564

เว็บไซต์นี้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นระบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

---> สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส <---

คณะกรรมการที่เข้าใช้งานระบบต้อง เข้าใช้งานโดยใช้บัญชีอินเตอร์เน็ต ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ออกให้ แก่บุคลากร