Ano ang Aming Paniniwala


Ano ang aming Paniniwala

Naniniwala kami...


Na si Hesukristo ay Siya lamang ang Tanging Anak ng buhay na Diyos. Kami ay naniniwala na si Hesukristo ay ipinanganak ng birhen Maria, nabuhay na walang pagkakasala, namatay sa krus na kabayaran ng ating mga pagkakasala. Siya’y nabuhay sa ikatlong araw, umakyat sa langit, umupo sa kanang kamay ng Ama at isang araw ay babalik na muli.

Aming kinikilala at naniniwala na and Biblia ay siyang lubos at walang kamaliang Salita ng Diyos.

Naniniwala kami na wala ng ibang daan sa Diyos kundi kay Hesukristo: walang gawain o pagdadasal sa iba kundi kay Hesus lamang ang magdadala sayo sa langit at magliligtas sayo mula sa walang hanggang paghihirap.


Batay sa dalawang Banal na Salita ang aming tatlong-ikid:

Dalawa ay maigi kay sa isa; sapagka't sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa.
Sapagka't kung sila'y mabuwal, ibabangon ng isa ang kaniyang kasama; nguni't sa aba niya, na nagiisa pagka siya'y nabuwal, at walang iba na magbangon sa kaniya. Muli, kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila: nguni't paanong makapagpapainit ang isa na nagiisa? At kung ang isang tao ay manaig laban sa kaniya na nagiisa, ang dalawa ay makalalaban sa kaniya; at ang panaling tatlong ikid ay hindi napapatid na madali.
---- Ang Mangangaral 4:9-13


Datapuwa't ang mga kamay ni Moises ay nangalay; at sila'y kumuha ng isang bato, at inilagay sa ibaba, at kaniyang inupuan; at inalalayan ni Aaron at ni Hur ang kaniyang mga kamay, ang isa'y sa isang dako, at ang isa'y sa kabilang dako; at ang kaniyang mga kamay ay nalagi sa itaas hanggang sa paglubog ng araw."-- Exodo 17:12


 

English