Sumuko at MagtiwalaBago ka magsimulang matakot, nagtataka kung BAKIT ang iyong Restoration Journey at ang mg prinsipyo ay HINDI gumagana sayo –gusto naming ipaalala sayo ang isa sa mga KEY PROMISES –tithing –na magbubukas sa Makipot na Pintuan na hahantong sa buhay at hahadlang sa kaaway mula sa Pagnanakaw ng anumang higit pa mula sayo!“Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami.14 Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon.Malakias 3:10-11

Dalhin ninyo ang buong ikasangpung bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala, na walang sapat na silid na kalalagyan. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa; ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.”Ang pagpili ay nasa saiyo:Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayo'y inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, at ang pagpapala o sumpa. Kaya, piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay nang matagal;”Sa halip na segurong patakaran, binibigyan tayo ng Diyos ng kasigurahang patakaran na dinisenyo para protektahan ka mula sa mananakmal. Naalala mo ba siya? Ito ang kaaway na sinasabi ni Juan 10:10 na tinutukoy na magnanakaw:


Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos.”


Ginagamit ng magnanakaw ang tao, gaya ng OW, pamilya at mga kaibigan para magbulong ng kasinungalingan, at ginagamit din nito ang utang at pangangalunya para pababain ka at sinumang naka-link o nangangalunya.

Ang proteksyon LAMANG na makukuha ng sino man sa atin ay ang pinapaalala namin sayo sa katapusan ng bawat buwan:

Malakias 3:10-12Dalhin ninyo ang buong ikasangpung bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala, na walang sapat na silid na kalalagyan. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa; ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, At tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalad: sapagka't kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.”

“Marami sa inyo ay napapakain ng RMI, sa pamamagitan ng aming Araw-Araw na Encouragers, iba pang newsletter at lalo na ng aming mga aralin at/o aming mga libreng libro. Gaano mang mabuti ito, delikado rin kapag nabigo kang dalhin ang iyong buong tithe sa bago mong kamalig dahil binubuksan nito ang pintuan sa likuran para sa mananakmal na magnakaw sayo.


Sa tuwing may nakikita kaming babae na tila ginagawa ang lahat ng tama, ngunit patuloy siyang nagkakaroon ng malaking problema, lagi naming sinisiyat para makita KUNG dinala niya ang kanyang tithe sab ago niyang kamalig. Walang sablay, kaagad nakita namin ang aming pinaghihinalaan –hindi niya nibigay ang kanyang tithe, o 10% ng kanyang kinikita, na ibig sabihin ay iniwan niyang bukas ang likod na pinto para manakaw ang mga pangako sa kanya ng Diyos!

Kasama ang parehong prinisipyo ngunit kabaligtaran, kapag nakikita namin ang babae na mabilis na sumusulong na tila imposible –gaya ng karamihan sa mga babae na nagpapasa ng Praise Reports na nagbibigay sayo ng lakas at pag-asa –ang mga babaeng ito, kapag siniyat namin, nakikita naming lagi silang nagta-tithe sa kanilang bagong kamalig.

Saan KAMI Namumuhunan


** Hindi kailangan ng RMI ang iyong pera. Kailanman ay hindi kami humihingi ng pera, hindi kailanman. Ang dahilan na tinuturo namin at pinapaalala sayo ay para sa IYONG kabutihan, hindi naming. Dahil matapat Niyang binibigay lahat na kailangan naming dahil bilang isang ministeryo, nagta-tithe at nagbibigay kami ng pag-aalay sa iba mga ministeryo at mga misyonero!


Hindi lamang naming pinaniniwalaan ang prinsipyong ito kundi napatunayan ito ng Diyos sa RMI at sa bawat isa-isa sa amin muli’t mulit –Mga Taga Filipos 4:19 At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus.”


Kaya sa uulititn, para makatulong na protektahan bawat isa sa inyo, sa mga huling ilang mga araw ng bawat buwan, nili-link naming itong pahina umaasang magbibigay sayo ng lakas na daigin ang iyong takot na mag-abuloy.


At ang nakakagalak pa, pinatnubayan Niya kami na simulang gamitin ang bagong web-based na paraan ng paga-abuloy na magbibigay daan sayo para masubaybayan mo ang iyong mga donasyon. Mag-sign up na ngayon.

  • Donor Tools hindi pangkalakal na  donor database para sa madaling online na donasyon, at ito ay web-based na dinisenyo para sa hindi pangkalakal na CRM.

Sa ibang salita, tumutulong ang Donor Tools na masubaybayan mo ang iyong mga donasyon at nagbibigay daan sayo para mabago ang iyong impormasyon. At sa katapusan ng taon, MADALI mong makukuha ang iyong mga document sa buwis.

Nota: Nalaman namin na ang pinaka mabisang paraan para mag-abuloy ay sa pamamagitan ng kaligtasan ng  RMI sa pag-gamit ng anuman sa mga kulay-rosas na donate today! buttons saan man sa aming mga site na ligtas na magdadala sayo sa aming  RMI site.

Humakbang sa pananampalataya at ANGKININ itong pangako:

Mangagbigay kayo, at kayo'y bibigyan; takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw,

ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagka't sa panukat na inyong isukat

ay doon kayo muling susukatin.” –Lucas 6:38

Naghihintay Siya na Sawayin ang Mananakmal para sayo –simpleng PUMINDOT DITO para mag-tithe sa inyong Kamalig!!

*****Mga Testimonya sa Pagta-tithe

Isaias 30:18 –“ At dahil dito maghihintay ang Panginoon, upang siya'y maging mapagbiyaya sa inyo, at kaya't mabubunyi siya, na siya'y magdadalang habag sa inyo: sapagka't ang Panginoon ay Dios ng kahatulan; mapapalad yaong lahat na nangaghihintay sa kaniya.”