Pag-asa sa Wakas?Pag-asa sa Wakas?

Ang iyo bang buhay may-asawa ay magulo?

Lahat ba ay nagsasabi sa iyo na ang iyong buhay may-asawa ay walang pag-asa?

Nauwi na ba ito sa paghihiwalay?

Totoo bang may PAG-ASA pa ang aking buhay may-asawa?

 

Humanap  ka ng tulong, nagbasa ka ng mga libro, kumausap sa mga tagapayo, iyong mga kaibigan, sa iyong pari at lahat ay lalong lumala. Kaya ikaw ay nagpasya na maaring makita mo ang tulong sa iyong buhay may-asawa sa internet.  

Maniwala ka o hindi, hindi aksidente o isang pagkakataon na nahanap mo ang aming website-- narinig ng Diyos ang iyong paghingi ng tulong at Siya mismo ang umakay sayo sa aming ministro na nagsimula sa pamamagitan ng pagtulong BUOIN muli ang mga buhay may-asawa na tila wala nang pag-asa!

Ito ANG iyong Banal na tipanan.

Ang iyong buhay ay malapit na magbago--- magpakailanman!! 

Nagsimula ang Restore Ministries International noong 1992 sa pamamagitan ng pagtulong sa mga buhay may-asawa na tila wala nang pag-asa at binuo muli Niya (Diyos) ito. Batid at nauunawaan namin ang iyong pinagdaraanan ngayon dahil ang mga babae na narito para tumulong sayo ay MAYROON nang BUONG buhay may-asawa!

Kahit na may pangangalunya, mapangalunya ang buhay may-asawa (kung saan ang isa o parehong mag-asawa ay nagtaksil), na karamihan ay sumasang-ayon na ito ang tila pinaka-walang pag-asa. Gayon man, alam namin, matapos halos mapuno ang 4 na mga aklat ng mga nabuo muling buhay may-asawa, na ang Diyos ay kayang buoin at ayusin ang anumang buhay may-asawa-- kahit ang sa iyo! At, sa kabutihang palad, hindi dito hihinto (o magsisimula) ang Diyos. Makakagawa SIYA ng higit sa lahat para mabuo muli ang bawat bahagi ng iyong buhay bilang pagtitiwala mo sa Kanya na gawin ito! 

"Narito, ako ang Panginoon, ang Dios ng lahat ng tao; may anomang bagay baga na totoong mahirap sa akin?" Jeremias 32:27 

Walang alangan na sinabi sayo ng halos lahat na sumuko ka na at magpatuloy at humanap ng iba-- huwag. Sa halip ay sumang-ayon sa amin at sa Salmista na nagsabi:

"Ah Panginoon Dios! narito, iyong ginawa ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong malaking kapangyarihan, at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay; walang bagay na totoong napakahirap sa iyo." Jeremias 32:17 

 


Ikaw ba ay may Krisis sa 
iyong 

Buhay May-asawa?


Magsimula sa pamamagitan 

ng pagpunan sa aming 


                              LIBRENG Marriage Evaluation


May MAS MARAMI pang Tulong!

Kami ay nag-aatubili sa oportunidad upang tulungan ka sa pamamagitan ng aming website. Bago pa yun, hayaan mong ipagdasal na kita ngayon pa lang...

“Mahal na Panginoon, patnubayan mo ang tanging kapatid kong ito sa kaguluhan sa kanyang buhay may-asawa. Maririnig niya ang Kanyang tinig at Siya ang laging kaalakbay niya upang ituro ang kanyang daraanan. (Isaias 30:21)

“Palakasin Mo ang kanyang loob kapag nakita niya na nabubuwal sa kanyang harapan ang sanlibong tao at sa kanyang paligid ang bilang ng mga patay ay maging sampung libo; tulungan Mo siyang maunawaan na kapag sumunod siya sa Iyo, hindi ito mangyayari sa kanya. (Mga Awit 91:7). Ikubli mo siya sa ilalim ng iyong mapagkanlong na pakpak.”

“Tulungan Mo siya na matagpuan ang makitid na daan na humahantong sa buhay, ang masaganang buhay na iyong handog sa kanya at sa kanyang pamilya. Panginoon, ipinagdarasal ko ang isang testimonya kapag ang magulo at sirang buhay may-asawa na ito ay nalunasan at nabuong muli, na maari Mong gamitin para sa Iyong kaluwalhatian! Ibinibigay namin sa Iyo ang lahat na karangalan at kaluwalhatian, Amen.”

Tagalog

Pag-asa.orgThe Philippines