Sulok sa Krisis‎ > ‎

EbanghelistaMaging isang Ebanghelista!


Ester 4:14 –

“at sinong nakakaalam na kung kaya ka pinasapit sa kaharian ay dahil sa bagay na ito?”


Kung oo o hindi mo man nahanap ang kapayapaan o hinahanap mo parin ito, ang pag-abot sa ibang tao na umiiyak sa Diyos ay magbabago sa buhay mo!Natutuwa kaming buksan ang BAGO at isa sa pinaka IMPORTANTENG aspeto ng pagiging isang ministro –ang pagiging isang Ebanghelista!Madaming taon din na hindi kami makamadig sa mga babae (at lalaki) na nahanap kami sa paggamit ng search engine, hanggang ngayon. Hindi ito hanggang noong huling 2014 na nagsimulang ipakita Niya sa amin paano maghandang mag “anunsiyo” na alam naming ibig sabihin nito ay paghahanap ng Kanyang karunungan para humawak ng malaking bilang ng desperadong mga babae na ipinadala sa amin.


Nagpapasalamat kami na ang Kanyang salita ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman at sinabi nga Niya na MAGSIYAON sa buong sanlibutan, MAGSIYAON at gawing mga alagad ang LAHAT ng mga bansa –na ikaw ay tinatawag na gawin!


Marcos 16:15-16 –

“At sinabi niya sa kanila, Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal.”


Mateo 28:18-20

“At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap, na sinasabi, Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. DAHIL DITO MAGSIYAON nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo.”


At sa wakas ay hinihiling Niya sa Isaias 6:8 “Sinong susuguin ko, at sinong yayaon sa ganang amin?” Kaya ngayon ay hinihiling naming sa bawat isa sa inyo na basahin, making sa Kanyang boses, at sagutin ang Panginoon sa iyong puso…


Isaias 6:8 –

Sinong susuguin ko, at sinong yayaon sa ganang amin? Nang magkagayo'y sinabi ko: “Narito ako; suguin mo ako.”Ano ang ibig sabihin ng maging isang ministro? Ano ang pinagkaiba sa pagitan ng minstro at ng ebanghelista?


  • Ang mga ministro ay tinawag upang magalaga sa pangangailangan ng lahat ng tao.


  • Ang mga pastor ay tinawag upang magturo at gabayan ang kawan ng mga mananampalataya.


  • Ang mga ebanghelista ay tinawag upang palakihin ang bilang ng simbahan o mga alagad ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsisiyaon upang hanapin ang namimighati at mga taong kailangan ng Tagapagligtas.


* Ang RMI ay Apostolikong ministeryo, na ang ibig sabihin ay tumutulong itong magtatag ng bagong mga ministeryo, partikular ang pagtulong sa mga babae na gamitin ang kanilang kakatubong kakayahan at tuparin ang tawag sa kanilang buhay bilang isang mananampalataya.Gaano kahalaga ang pag-kalat ng Mabuting Balita?


Gaano kahalaga sayo ang mahanap na mayroong pag-asa at kapayapaan pagkatapos kang iwan ng iyong asawa o nang malaman mong nagtaksil siya?


Sa balita nga ngayong linggo sinabi ang tungkol sa misis na hinarap ang kanyang mister nang may nakita itong text mula sa ibang babae. Nang hindi ito tinganggi ng lalaki, nagdesisyon siyang saktan ito sa pinaka kabigla-biglang paraan: binaril niya ang kanilang 6 na taong anak na lalake habang natutulog ang asawa at binaril ang kanyang sarili. Nakakalungkot para sa kanya, hindi siya namatay at ngayon ay paralisado at nagdulot ng 20 na taong sentensiya sa bilangguan!!


Nakakabigla na isang ulol na babae lamang ito at itong uri ng kasuklam-suklam na reaksyon ay nangyayari sa daan-daang mga babae araw-araw, sa bansang ito at sa buong mundo. Hindi ito bagong pangyayari.


Noong mga nakaraang taon, tinuro ng aking hipag ang isang bahay noong bumisita ako sa California. Sinabi niya na ang malaki at magandang mansyon ay bakante matapos ang kakila-kilabot na trahedyang nangyari dito: nalaman ng batang ina na kasangkot ang kanyang asawa sa ibang babae, kaya pinatay niya ang kanilang limang batang anak na lalake bago niya pinatay ang sarili. Ang pakakaroon ng yaman at pagiging may asawa sa isang makapangyarihang abogado, sinabi ng kanyang sulat na hindi niya kaya ang kinakatakot niyang pagdadaanan ng kanyang sarili at mga anak.


Paano ako maging isang Ebanghelista at makatulong sa mga babaeng ito?Simpleng punan lamang ang  aplikasyon para Ebanghelista, nang maibigay naming sayo ang maiksi at madaling mga hakbang para mahanap ang desperado at naghihirap na mga babae online.Kailangan namin ng MADAMI pang Ebanghelista


Kapag nagsimula ka ng ibahagi ang Mabuting Balita bilang isang ebanghelista nais naming na himukin mo ang MARAMI pang mga babae na sumali sayo bilang ebanghelista, sa pamamagitan ng pagpasa ng PR praise report: ano man sa mahabang PR para sa Encourager or mas maikling 50 Word Praise Report na nagbabahagi kung ano ang nalaman mo at sino ang iyong natulungan!
https://rmiew.wufoo.com/forms/zyz8mzt1vhh8lh/

Magpasa ng Praise Report para sa Encourager


Magpasa ng 50 Salitang (maikli) Praise Report para sa The Praise Report
Disyembre 8

Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios… kayo’y mangagbigkis ng… kagandahangloob. (Mga Taga-Colosas 3:12)

Mayroong kwento noong unang panahon tungkol sa matandang lalaki na lagging may dalang lata ng langis saan man siya magpunta, at kapag mag napupuntahan siyang pinto na lumalangitngit, lalagyan nya ng konting langis ang bisagra. Kapag may natagpuan siyang tarangkahan na mahirap buksan, lalagyan niya ng langis ang tarangka. At kaya tinahak niya ang buhay, gagrasahan ang mga mahihirap na lugar, para maging madali ito sa mga sumunod sa kanya. Tinawag siya ng mga tao na medyo loko, kakaiba at loko-loko, pero mahinahon lang siyang nagpatuloy, madalas ay pupunuin niya ang kanyang lata ng langis kapag malapit nang maubos, at gagrasahan ang mahihirap na lugar na natagpuan niya.


Sa mundong ito, madaming mga buhay na masakit na lumalangitngit at nakapangingilo habang kanilang ginagawa ang araw-araw na trabaho. Kadalasan parang halos walang tamang nangyayari sa kanila at tila kailangan nilang grasahan ng “langis ng kasayahan” (Mga Awit 45:7), kaamuan, o pagkamaalalahanin.

Dinadala mo ba ang iyong sariling lata ng langis? Handa ba at ang iyong langis ng pagkamatulungin bawat umaga? Kapag inialay mo ang iyong langis sa taong pinakamalapit sayo, maaring grasahan nito ang buong araw niya. Ang langis ng iyong pagkamasayahin ay nangangahulugan ng higit sa alam mo sa isang taong malungkot. O ang langis ay maaring salita na nagbibigay lakas at pag-asa sa taong puno ng kawalan ng pag-asa. Kailan man ay huwag mabigong sabihin ito, sapagakat ang mga buhay natin ay maaring mahipo lamang ng isang beses ang iabng tao sa daan ng buhay, at ang ating mga landas ay maaring mag-iba, kailanmang hindi na magtatagpo muli.

Ang langis ng kabaitan napudpod ang matalim, matigas na gilid ng maraming mga pagkakasala at tumigas na buhay at naiwan itong malambot at handing tanggapin ang tumutubos na grasya ng Tagapagligtas. Ang kaaya-ayang salita ay isang maliwanag na sinag ng ng sikat ng araw sa isang malungkot na puso. Kaya bigyan ang iba ng sikat ng araw at sabihin kay Hesus ang iba.

Hindi natin malalaman ang dalamhati

Na maaring hiramin ng mga tao;

Hindi natin makikita ang mga kaluluwa

Tangay ng kalungkutan;

Ngunit ang pag-ibig ay kayang pasilangin ang daan

Ngayon, bukas;

Tayo’y magmagandang-loob.

Sa gulong ng sakit kay daming pagod na buhay ang sira,

Nawa’y ang ating pagmamahal ay sa magiliw na pananalita maihayag.

Tayo’y magmagandang-loob.

Sa pagibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo. Mga Taga Roma 12:10Disyembere 10
 

Datapuwa't maging kami man ay mapighati, ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan; o maging kami man ay maaliw ay para sa inyong kaaliwan, na siyang gumagawa sa pagdadalitang may pagtitiis ng mga gayon ding pagbabata na amin namang binabata: At ang aming pagasa tungkol sa inyo ay matibay; yamang nalalaman na kung paanong kayo'y mga karamay sa mga sakit, ay gayon din naman kayo sa kaaliwan. (2 Mga Taga Corinto 1:6-7)

 

Mayroon bang ibang tao sa iyong lupon ng mga kaibigan na likas mong pinupuntahan sa panahon ng mga pagsubok at kalungkutan –mga tao na tila laging sinasabi ang tamang mga salita at binbigay sayo ang tulong na nais mo? Kung gayon, maaring hindi mo naiintindihan ang mataas na halaga na binayad nila para maging bihasa sa pagpapagaling ng iyong mga sugat at sa pagtuyo ng iyong mga luha. Ngunit kung sisiyasatin mo ang kanilang nakaraan, makikita mo na nagdusa sila ng higit pa kasya sa karamihan ng mga tao.

 

Pinanood nila ang pilak na panali kung saan ang lampara ng buhay ay nakasabit na dahan-dahang kumalas. Nakita nila ang gintong mangkok ng kaligayahan na wasak sa kanilang mga paa, at mga laman nito ay natapon. Naranasan nila ang mananalantang taas ng tubig, pagkalanta ng mga pananim, at kadiliman sa tanghaling tapat, ngunit ang lahat ng ito ay kinakailangan upang sila ay maging mga nars, manggagamit at ministro ng iba.

 

Mga karton na naglalaman ng mg pampalasa mula sa Orient ay maaring sagabal na ipadala at mabagal dumating, ngunit kapag ito ay dumating puno ang hangin ng kaakit-akit na halimuyak nito. Sa parehong paraan, ang pagdurusa ay nakakapagod at mahirap dalhin, ngunit nakatago sa ilalim ng panlabas nito ay disiplina, kaalaman at walang hanggang posibilidad. Ang bawat isa nito ay hindi lamang pinapalakas at nagpapaganap sa atin kundi nagbibigay sa atin ng kasangkapan para makatulong sa iba. Kaya huwag kang magalala o kuyumin ang iyong mga ngipin, simpleng antayin lang ng may mahigpit na pagpupunyagi na lumagpas ang paghihirap. Sa halip, magpasiya na makuha ang lahat ng kaya mo mula dito, kapwa para sa iyong sarili at para sa kapakanan ng mga tao sa paligid mo, ayon sa kalooban ng Diyos. Pinili

 

Minsan kong narinig ang isang awit na matamis,

Habang pinupuno nito ang hangin sa umaga,

Tumutunog sa pinagpala nitong kalubus-lubusan,

Tulad ng magiliw at nagsusumamong panalangin,

At hinangad kong hanapin ang mang-aawit,

Kung saan ang nakamamanghang awit ay nagmula;

At nahanap ko ang isang ibon, lubos na sugatan,

Naipit ng malupit na tinik.

 

Nakita ko ang isang kaluluwang nalulungkot,

Habang ang mga pakpak nito’y sa sakit ay nakatiklop,

Nagbibigay pag-asa, at galak at kasayahan

Na dapat magpala sa umiiyak na mundo

At alam ko na ang buhay na iyon na matamis,

Ay dahil sa sakit at kalungkutang dinala,

At ang nalulumbay na kaluluwa ay umaawit,

Sa kanyang pusong nasa tinik

 

Sinabi sayo ang Siyang nagmamahal sayo,

Ang ating Tagapagligtas na pinako sa krus,

Sinabi sayo ang mga pako na humawak sa Kanya,

At isang sibat na tumusok sa gilid Niya;

Sinabi sayo ang malupit na paghahampas,

Ng isang Tagapagligtas na nagdadala ng pang-uuyam

At namatay Siya para sa iyong kaligtasan,

Sa Kanyang noong sa tinik,

 

Ikaw “ay hindi higit sa Panginoon.”

Hihinga ka ba ng matamis na koro?

At ang Kanyang biyaya ay magiging sapat,

Kapag ang iyong puso ay tinusok ng masakit.

Mabubuhay kaba para pagpalain ang Kanyang mga minamahal,

Bagaman ang buhay mo ay kumikirot at gutay-gutay,

Tulad ng ibon na umawit ng kay tamis,

Sa kanyang pusong nasa tinik?