แนวคิดของโครงการ ๑ ทุน ๑ อาชีพ  

วิดีโอ YouTube


   ตัวอย่างนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2559   
นายอัครเดช   หลาบนอก
ผู้อำนายการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
ประธานโครงการ
นายอ๊อด  โสนางรอง
ตำแหน่ง ครู/คศ.1
หัวหน้าโครงการ
นายวีระโชติ  เพชรรัตน์
ตำแหน่ง ครู/คศ.1
รองหัวหน้าโครงการ
นายเอนก   ตีเหล็ก
ตำแหน่ง ครู/คศ.1
เลขขาโครงการ