เว็บไซต์สำหรับการเรียนการสอน
จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม

(ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย)
รวม 5 กลุ่มสาระ พร้อมเฉลยละเอียดโปรดดูวิธีดาวโหลด  จากคลิปนี้ก่อน
*หากท่านใดไม่สะดวกในการดาวโหลด สามารถติดต่อขอข้อสอบเป็นแผ่น DVD ได้นะครับ*