<<<<ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์  >>>
 

   เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมของโรงเรียน ตลอดจน เป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษา ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียน และเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งอาจมีเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้ามาอ่านเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนจึงขอความกรุณาท่านในการใช้ถ้อยคำในการติดต่อสารซึ่งกันและกัน มา ณ ที่นี้ด้วย


แสดงบทความ 1 - 3 จาก 26 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 

รวมภาพกิจกรรมโรงเรียนล่าสุด 10 อันดับ

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 112 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สพป.น่าน เขต 2
  ส่ง 6 ก.ย. 2565 20:43 โดย ประทิน วงค์ไชย
 • การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ผู้ประเมิน นายสมชาย นันทเสน ปีการศึกษา 2563
  ส่ง 8 ธ.ค. 2565 18:23 โดย Admin Rimphaka
 • การใช้ S.T.E.M Model ในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อพัฒนาการทั้งสี่ด้านแบบองค์รวม ชื่อผลงาน : การใช้ S.T.E.M Model ในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อพัฒนาการทั้งสี่ด้านแบบองค์รวม ชื่อผู้นำเสนอผลงาน : นายสมชาย  นันทเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ     โรงเรียนราชปิโยรสา  ยุพราชานุสรณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ตำบลท่าวังผา  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๗๙๙๑๗๐                            e-mail : rpschool@rimphaka.ac.th website www.rimphaka.ac.th ๑. ความสำคัญของผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่นำเสนอ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กำหนดจ ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2564 04:19 โดย ประทิน วงค์ไชย
 • รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชน่ารู้ บทคัดย่อ  ชื่อเรื่อง            :  รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชน่ารู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน         :  นางปฐกรณ์   สุขเสนา  โรงเรียนราชปิโยรสา  ยุพราชานุสรณ์ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ปีที่ศึกษา         :  2559                  รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง พืชน่ารู้ สำหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องพืชน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เร ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2560 19:26 โดย Admin Rimphaka
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 รวมภาพ
 •  .:  ภ า พ ใ น อ ดี ต :.

รวมภาพปีการศึกษา 2556

https://drive.google.com/folderview?id=0B46WuCY8aYDyazFVN0ZnRVJuOG8&usp=sharing https://drive.google.com/folderview?id=0B73V4k7KCAdySzh3RXdxNzF0cjQ&usp=sharing
รวมภาพปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 รวมภาพปีการศึกษา 2558/2
https://sites.google.com/a/rimphaka.ac.th/index/rwm-phaph/rwm-phaph-pi-kar-suksa-2559-1
 
 https://sites.google.com/a/rimphaka.ac.th/index/rwm-phaph-praca-pi-kar-suksa-2559-2  
https://sites.google.com/a/rimphaka.ac.th/index/rwm-phaph/rwm-phaph-pi-kar-suksa-2560-1
 
https://sites.google.com/a/rimphaka.ac.th/index/rwm-phaph-pi-kar-suksa-2560-2

 
https://sites.google.com/a/rimphaka.ac.th/index/rwm-phaph-pi-kar-suksa-2561-1
 
https://sites.google.com/a/rimphaka.ac.th/index/rwm-phaph/rwm-phaph-pi-kar-suksa-2561-2
 
https://sites.google.com/a/rimphaka.ac.th/index/rwm-phaph-pi-kar-suksa-2562-1
https://drive.google.com/drive/folders/1rur6yAYUDhqjrviHu4ZSIe84qpFmq2ix?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rLGgamlQu7BT15G3b9uFNgVc0G8G_pNN?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/1SbYfop93F-rLIZybGNq4BODWFGC_D9Ff?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/1TOGTzycwSCwRzYlEUJRVKAaySl0iD51s?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UX_zfLsesOAoB2FfzLZOE3DNn__NX5wd?usp=share_link • .:  ภ า พ ใ น ปั จ จุ บั น   :.

ภาคเรียนที่ 2_65

 รวมวีดีทัศน์ โดย โรงเรียนราชปิโยรสา  ยุพราชานุสรณ์
 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี


Comments