รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน
45020001 บ้านหนองอ่างดอกรัก
45020002 บ้านฮ่องทราย
45020003 บ้านไทรทอง
45020004 หนองพระบางตลาดม่วง
45020005 บ้านหนองสระหงส์
45020006 บ้านกู่กาสิงห์
45020007 จตุรคามพัฒนา
45020008 บ้านสะแบง
45020009 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น
45020010 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม
45020011 เมืองเกษตรวิสัย
45020012 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
45020013 บ้านป่ายาง
45020014 บ้านหนองแวง
45020015 บ้านดงครั่งน้อย
45020016 ทุ่งกุลาประชารัฐ
45020017 บ้านโพนแท่น
45020018 บ้านแสนสี
45020019 วัดแจ่มอารมณ์
45020020 บ้านโพนเงินโพนทอง
45020021 บ้านดงครั่งใหญ่
45020022 บ้านนกเหาะ
45020023 บ้านโพนทัน
45020024 บ้านโพนหิน
45020025 บ้านหนองไผ่ลุ่ม
45020026 บ้านเขวาหรดี
45020027 บ้านเขวาตะคลอง
45020028 ชีโนวาทธำรง
45020029 บ้านโนนจาน
45020030 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย
45020031 บ้านน้ำอ้อม
45020032 ไตรคามสามัคคี
45020033 บ้านผำโนนสว่าง
45020034 คุรุราษฎร์สามัคคี
45020035 บ้านเขวาใหญ่
45020036 บ้านหนองกุง
45020037 บ้านหนองเปลือยตาแสง
45020038 บ้านหัวดอนชาด
45020039 บ้านตลาดไชย
45020040 บ้านฝาง
45020041 เมืองบัววิทยาคาร
45020042 บ้านหัวดงกำแพง
45020043 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี
45020044 วัดบ้านโพนเงิน
45020045 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง
45020046 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
45020047 บ้านจานทุ่งโนนสังข์
45020048 บ้านหัวหนองตาด
45020049 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
45020050 บ้านหนองช้าง
45020051 บ้านเหนือ
45020052 บ้านสิงห์ไคล
45020053 บ้านอี่เม้ง
45020054 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)
45020055 บ้านโพนสะอาด
45020056 บ้านหนองสังข์
45020057 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
45020058 บ้านคุยผงดงน้อย
45020059 บ้านดอนดู่เหล่าเสือ
45020060 บ้านขี้เหล็ก
45020061 บ้านพิลา
45020062 บ้านนาแค
45020063 บ้านโพนทอง
45020064 บ้านขามป้อม
45020065 บ้านม่วง
45020066 บ้านค้อแสนสี
45020067 บ้านตาจ่อยหนองสระ
45020068 บ้านหนองคูโคกเพ็ก
45020069 บ้านโพนงาม
45020070 บ้านโนนสะอาดหนองแต้
45020071 บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
45020072 บ้านโนนจาน
45020073 บ้านโนนสวรรค์
45020074 บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)
45020075 บ้านน้ำคำ
45020076 บ้านหัวช้าง
45020077 บ้านส้มโฮง
45020078 บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง
45020079 บ้านหนองขาม
45020080 บ้านดงช้าง
45020081 เมืองปทุมรัตต์
45020082 บ้านจานเหนือ
45020083 ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
45020084 บ้านหนองบึง
45020085 บ้านจานใต้
45020086 บ้านโคกก่อง
45020087 บ้านโพธิ์น้อย
45020088 บ้านโพนสูง
45020089 บ้านสระบัว
45020090 บ้านหนองมะเขือ
45020091 บ้านเขวาโคกสวายโดด
45020092 บ้านเขวาทุ่ง
45020093 บ้านภูดิน
45020094 บ้านบัวขาว
45020095 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
45020096 ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)
45020097 บ้านดูฝายใหญ่
45020098 บ้านสวนปอ
45020099 บ้านสำราญหนองบาก
45020100 บ้านโคกกลาง
45020101 ประสิทธาราม
45020102 บ้านดงมัน
45020103 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)
45020104 บ้านคูฟ้า
45020105 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
45020106 คำไฮสำโรงวิทยาคาร
45020107 บ้านนางเตี้ยไศลทอง
45020108 บ้านโปง(ประชาสามัคคี)
45020109 บ้านดอนคำ
45020110 บ้านโนนศิลา
45020111 โนนไทยวิทยาคาร
45020112 ไตรราษฎร์วิทยา
45020113 บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
45020114 บ้านคำแดง
45020115 บ้านหนองฟ้า
45020116 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)
45020117 บ้านพนัสดงสว่างวิทย์
45020118 บ้านชาติ
45020119 บ้านโนนม่วง
45020120 บ้านโนนจิกหนองคู
45020121 บ้านคำพระ
45020122 นานวลราษฎร์นิยม
45020123 อนุบาลเมืองพนมไพร
45020124 บ้านดอนเจริญ
45020125 บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
45020126 ดอนเสาโฮง
45020127 ปัญจคามประชาสรรค์
45020128 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
45020129 บ้านดอนบ่อดอนแฮด
45020130 บ้านหนองเหล็ก
45020131 บ้านบัวงาม
45020132 บ้านโพธิ์ใหญ่
45020133 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
45020134 หนองกุงวิทยา
45020135 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน
45020136 บ้านหัวหนองกุดหลด
45020137 บ้านสมสะอาด
45020138 บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา
45020139 ดอนดู่ดอนเจริญ
45020140 บ้านสระแก้ว
45020141 บ้านโนนทรายสระทอง
45020142 บ้านโพธิ์น้อย
45020143 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา
45020144 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)
45020145 บ้านดอนแดง
45020146 บ้านท่าลาดวารีวิทยา
45020147 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)
45020148 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม
45020149 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)
45020150 บ้านหัวนา
45020151 บ้านหนองทัพไทย
45020152 เมืองจำปาขัน
45020153 บ่อพันขันวิทยา
45020154 บ้านปลาค้าว
45020155 บ้านหญ้าหน่อง
45020156 บ้านหนองบั่ววิทยา
45020157 บ้านแดง
45020158 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
45020159 บ้านค้อโนนสว่าง
45020160 บ้านยางเลิง
45020161 บ้านหมอตา
45020162 บ้านดอกไม้
45020163 บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)
45020164 บ้านภูงา
45020165 จานเตยวิทยาประชาสรรค์
45020166 บ้านฮ่องสังข์
45020167 บ้านสาหร่าย
45020168 บ้านดอนแคน
45020169 บ้านโนนตาด
45020170 เมืองทุ่งวิทยา
45020171 ทุ่งศรีเมืองวิทยา
45020172 โพนขวาวพิทยาคม
45020173 หว่านท่าสมอวิทยา
45020174 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)
45020175 บ้านร้านหญ้า
45020176 บ้านโพนเดื่อ
45020177 บ้านสระโพนทอง
45020178 บ้านคูดินทราย
45020179 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว
45020180 บ้านเม็กหางเหย
45020181 บ้านนา
45020182 บ้านงูเหลือม
45020183 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา
45020184 บ้านโพนยานาง
45020185 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)
45020186 หนองบัวคุรุประชาสรรค์
45020187 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
45020188 น้ำคำใหญ่วิทยา
45020189 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
45020190 บ้านหนองยางหนองไผ่
45020191 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์
45020192 บ้านเหล่าติ้ว
45020193 บ้านมหิงษาราม
45020194 ห้วยหินลาด
45020195 บ้านยางเครือด่านน้อย
45020196 เมืองอารัมย์
45020197 บ้านสนาม
45020198 บ้านดอนยาง
45020199 บ้านโพนครกน้อย
45020200 เมืองสุวรรณภูมิ
45020201 ดอนแฮดวิทยา
45020202 โสภาพพิทยาภรณ์
45020203 บ้านแวง
45020204 บ้านน้ำคำน้อยวิทยา
45020205 กระดิ่งทอง
45020206 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา
45020207 เมืองใหม่สุวรรณภูมิ
45020208 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา
45020209 บ้านหนองแวง
45020210 จตุคามวิทยา
45020211 บ้านขี้เหล็ก
45020212 บ้านหนองแล้ง
45020213 บ้านน้ำคำน้อย
45020214 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)
45020215 บ้านหัวช้าง
45020216 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)
45020217 บ้านโคกสำโรง
45020218 หัวโทนมิตรภาพที่165ฯ
45020219 บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
45020220 บ้านสองชั้น
45020221 บ้านส้มโฮง
45020222 บ้านโพนดวน
45020223 เบญจคามวิทยา
45020224 บ้านโพนพอุง
45020225 บ้านหินกอง
45020226 บ้านเล้าข้าว
45020227 บ้านขัดเค้า
45020228 บ้านตังหมอง
45020229 บ้านหนองอีเข็ม
45020230 บ้านหัวนา
45020231 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา
45020232 บ้านเหล่าหัวภู
45020233 บัวสูงบัวเงินวิทยา
45020234 หนองยางวิทยาคม
45020235 บ้านสูงยาง
45020236 บ้านคูเมือง
45020237 บ้านป่าดวนพังหาด
45020238 ดงเกลือวิทยา
45020239 บ้านเมืองสรวง
45020240 ชุมชนบ้านผำ
45020241 บ้านเหล่าฮก
45020242 บ้านป่ายางวนาทิพย์
45020243 บ้านหนองผือโนนค้อ
45020244 บ้านข่อย
45020245 หนองหินใหญ่วิทยา
45020246 บ้านหนองหินน้อย
45020247 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย
45020248 บ้านโพนทอง
45020249 บ้านหนองพลับ
45020250 บ้านโนนสูง
45020251 เมืองโพนทราย
45020252 หนองบัวประชาสรรค์
45020253 บ้านหนองสรวงหนองซำ
45020254 บ้านหนองยาง
45020255 บ้านดอนหม่วย
45020256 ยางคำวิทยา
45020257 บ้านเหล่าข้าว
45020258 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง
45020259 บ้านสว่าง
45020260 บ้านดอนขาม
45020261 สะแบงตากทุ่งสะแกโนนพยอมประชาสรรค์
45020262 บ้านโพนดวนสาวเอ้
45020263 บ้านดงหมากไฟ
45020264 บ้านหัวดง
45020265 สามขาพิทยาคม
45020266 ชุมชนบ้านหมากยาง
45020267 บ้านขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ
45020268 บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
45020269 บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)
45020270 บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์
45020271 บ้านหัวนา
45020272 บ้านกุดเขียว
45020273 ชีโหล่นวิทยา
45020274 บ้านแจ้ง
45020275 บ้านท่าค้อ
45020276 บ้านโนนยางรัฐพัฒนา
45020277 บ้านสำโรง
45020278 บ้านหว่านไฟ
45020279 บ้านลิ้นฟ้า
45020280 บ้านดู่
45020281 บ้านดงเมืองจอก
45020282 บ้านธาตุสามัคคี
45020283 บ้านโนน
45020284 บ้านกอก
45020285 บ้านดงบัง
45020286 บ้านเหล่าบากสามัคคี
45020287 ชุมชนบ้านโพนเมือง
45020288 บ้านน้ำคำ
45020289 บ้านดงสว่าง
45020291 บ้านแวงวังเซียม
45020292 บ้านหนองฮาง
45020293 บ้านเป้า
45020294 บ้านเมืองคลอง
45020295 หนองขามวิทยา
45020296 บ้านขุมเงิน
45020297 บ้านหนองบัว
45020298 บ้านหนองเรือ
45020299 บ้านแขม
45020300 บ้านมะกอก
45020301 บ้านทองหลาง
45020302 บ้านหนองยาง
45020303 บ้านกระจายเหล่าสูง
45020304 บ้านหนองหัวคน
45020305 สีสวาดเล็บขาว
45020306 บ้านหนองหมื่นถ่าน
45020307 บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา
45020308 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ
45020309 บ้านโนนแฮด
45020310 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา
45020311 จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา
45020312 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์
45020313 บ้านโหรา
45020314 บ้านหนองหว้า
45020315 บ้านหนองนาหล้า
45020316 บ้านหนองย่างงัว
45020317 บ้านน้ำเงิน
45020318 บ้านแคน(วันครู 2503)
45020319 บ้านศาลา
45020320 เมืองอาจสามารถ
45020321 บ้านส่องอนามัย
45020322 บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว
45020323 บ้านสำราญ
45020324 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา
45020325 บ้านบุ่งเบา
45020326 บ้านหนองจาน
45020327 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)
45020328 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง
45020329 บ้านธาตุจอมศรี
45020330 บ้านวารีสีสุก
45020331 บ้านหนองไศล
45020332 บ้านขมิ้น
45020333 บ้านดงเย็น
45020334 บ้านกอกแก้ว
45020335 บ้านเด่นราษฎร์
45020336 บ้านหนองคูณ
45020337 สาวแหวิทยา
45020338 บ้านดอนแดง
45020339 ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
45020340 ขวาวคุรุประชาสรรค์
45020341 ดอนกลอยวิทยาคาร